RSS

Maandelijks archief: mei 2010

JONGCD&V Hoeilaart ijvert voor een betaalbaar waterfactuur

Elk Hoeilaarts gezin heeft ondertussen zijn waterindexopnamekaart mogen ontvangen. De opmerkelijke prijsstijgingen van de waterfactuur sinds 2007 zorgen ervoor dat vele (jonge) gezinnen steeds dieper in hun geldbuidel moeten tasten. Een ondoordacht rioleringsbeleid dreigt de waterfactuur op termijn onbetaalbaar te maken waardoor het water in Hoeilaart een luxeproduct zal worden.

Begin 2010 besliste de meerderheid om het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage gelijk te stellen met het tarief van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (0,8720 EUR/m³ (excl. BTW)). We merken dit jaar weliswaar een zeer geringe prijsdaling van de saneringsbijdrage (0,001 €/m³). Hopelijk is dit niet een doekje voor het bloeden.

Elk gezin krijgt per jaar 15m³ drinkwater gratis maar de saneringsbijdragen hierop blijven verschuldigd. Op die manier worden de saneringsbijdragen dus heffingen die de kleine inkomens en de kleine verbruikers extra zwaar treffen. Bovendien heeft deze maatregel betreurenswaardige neveneffecten. Vooreerst is het een last op een basisbehoefte; niemand kan zonder water.

Er werden weliswaar een aantal sociale maatregelen uitgewerkt voor mensen met een leefloon, voor bejaarden met een gewaarborgd inkomen en voor personen met een handicap die een tegemoetkoming ontvangen.

Voorts is de maatregel harder voor Hoeilanders die niet (kunnen) beschikken over een regenwaterput. Een gezin dat regenwater opvangt en aanwendt voor wc en wasmachine bijvoorbeeld, kan heel wat kraantjeswater uitsparen. Appartementsbewoners worden hier gediscrimineerd. Slechts in heel weinig gevallen is een flatgebouw voorzien van een installatie voor opvang en gebruik van regenwater. Deze groep van mensen zijn als het ware veroordeeld tot kraantjeswater en zij zullen die stijging van de waterfactuur dan ook dubbel en dik ondervinden.

Laten we toch ook even stilstaan bij onderstaande onrustwekkende cijfers, zegt JONGCD&V gemeenteraadslid Youri Vandervaeren:

“De Vlaamse drinkwatermaatschappijen hebben in 2009 in totaal 1.871 gezinnen afgesloten wegens wanbetalingen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zou blijken dat de prijs voor water tussen 2006 en 2008 gemiddeld met 31 procent is gestegen. Daardoor moest een gemiddeld gezin bijna 300 euro per jaar betalen voor zijn drinkwaterbevoorrading. De prijs zou echter vooral opgedreven zijn door de grotere gemeentelijke saneringsbijdrage voor de afvoer van afvalwater, samen met de bijdrage voor de waterzuivering door Aquafin. De prijs van het drinkwater zou op dit ogenblik nog minder dan de helft van de totale waterfactuur vertegenwoordigen. De voorbije drie jaar zouden de watermaatschappijen 21.500 aanvragen voor afsluitingen hebben ingediend. In 5.200 gevallen zou dat ook door de bevoegde adviescommissies zijn toegestaan.” (bron: Belga)

JONGCD&V Hoeilaart hoopt dat het zo ver niet hoeft te komen en ijvert daarom voor de opmaak van een lange termijn investeringsplan waarin alle uitgaven inzake rioleringsbeleid vervat zitten. Frederic Kubben, lid van JONGCD&V Hoeilaart en JONGCD&V Voorzitter regio Zaventem, verklaart nader: “Pas als de gemeente een duidelijk becijferd en realistisch investeringsplan heeft, kan duidelijk worden of er een link is tussen de tarieven en de gemaakte of nog te maken kosten.”

De gemeente zou zich ook kunnen engageren om een deel van de opbrengsten uit de saneringsbijdragen aan te wenden om gezinnen te ondersteunen in het nemen van maatregelen ter vermindering van het waterverbruik (spaarknoppen toilet, regenwatergebruik wasmachine en toiletten, …).

Wij vragen tevens dat de “gratis” geleverde 15m³ water per gezin ook werkelijk gratis wordt m.a.w. vrijgesteld wordt van gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdragen.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 25 mei 2010 in Politiek

 

Wijkfeesten ’t ROTH te Hoeilaart: Zumba en lokale muziekgroepen staan garant voor bruisende feesten!

De 3de vernieuwde 2-jaarlijkse editie van de wijkfeesten op ’t Roth nadert zo stilaan haar ontknoping. Op zaterdag 29 mei houden wij onze traditionele barbecue voor de ’t Roth bewoners en vanaf 20u is iedereen van harte welkom voor Zumba dansen en muzikaal entertainment.

Dit jaar zullen de feesten in de Steenovenstraat plaatsvinden op nauwelijks een boogscheut van de vorige locatie.

Het avondspektakel wordt ingezet met een heuse kinderdisco gevolgd door Zumba, een combinatie van aerobics en Latijns-Amerikaanse dans. Alle dansliefhebbers, wees paraat!

Het ’t Roth feestcomité is tevens verheugd getalenteerde lokale muziekgroepen opnieuw te mogen verwelkomen. Het Bill Roseman Trio en de Western folkrockgroep Winston Wutu, zullen de pannen van het dak spelen.

Programma:

19u00                  KINDERDISCO

20u00                  ZUMBA door Life Style Fitness

21u00                  WINSTON WUTU

21u45                  BILL ROSEMAN TRIO

22u30                  DISCOBAR DJ MAGNEET

23u00                  BILL ROSEMAN TRIO

23u45                  DISCOBAR DJ MAGNEET

 Met dank aan:

Het Gemeentebestuur Hoeilaart, Hopsakee, Verzekeringskantoor E. Laureys, Poot&Zoon, Firma Vera, Tuinarchitectuur Vandenbosch, Garage Paul Soret, Garage Van Horenbeke, Car Comfort Claude Tollet, De Vijverhof, Landbouwkrediet, Restaurant Dikke en Dunne, Café ’t Boske, Transport Van Caudenberg-Debrouwer, Gert Vandervoort, Café Sportecho, Autocenter De Rudder, Life Style Fitness, Containers Soret, Valère Tollet, Mimi’s Optiek, Univex, Café Barnum.

Eveneens dank aan Josse Derom voor het ter beschikking stellen van het terrein.

Voor bijkomende vragen of inlichtingen kunt U het wijkcomité bereiken op het nummer 02/657.64.40 of 0477/87.44.32.

 ’t Roth Feestcomité

Patsy Branders, Marleen Decafmeyer, Fernand Imberechts, Nico Joly, Patrick Kumps, Marianne Nys, Diane Roelants, Claude Tollet, Youri Vandervaeren, Danny Wollanders

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 mei 2010 in Vrije tijd

 

JONGCD&V Hoeilaart: Bezorg ons je beste idee en win een waardebon!

Op zondag 30 mei vanaf 8u organiseren JONGCD&V en CD&V Hoeilaart hun
ROND de TAFEL actie, een ontbijt met als doel in gesprek te treden met
zoveel mogelijk mensen.

JONGCD&V Hoeilaart wenst de dialoog aan te gaan over het lokale
jeugdbeleidsplan 2011 – 2013. Jongvolwassenen zijn van harte welkom op
dit streekeigen en gezond ontbijt van 30 mei in Het Lindenhof om te
debatteren over het jeugdbeleidsplan 2011-2013.

Met deze vraag wensen wij het debat te openen:

Jeugd in de gemeente, wat kan er voor jullie nog beter? Wat moet er nog beter?

Het beste idee wordt met een waardebon van 50 € beloond te spenderen
bij de lokale handelaars. Indien je op die dag niet aanwezig kan zijn
dan kan je ons steeds een e-mail sturen: jongcdenvhoeilaart@gmail.com.
Je kan je ons beste idee bezorgen tot zondag 30 mei om 12u. Alle
ideeën worden beoordeeld op de bijdrage die ze leveren aan de
Hoeilaartse jeugd.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 mei 2010 in Politiek

 

JONGCD&V Hoeilaart: Goede afspraken voor een aangename en veilige gemeente.

Op de gemeenteraad van 26 oktober 2009 werd beslist om over te gaan tot de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in niet-besloten plaatsen. Dit behelst dat de gemeente camera’s zal plaatsen ter beveiliging van inbraak-, graffiti en overlastgevoelige locaties. De CD&V-fractie heeft zich op dit agendapunt onthouden en stelde voor om over te gaan tot een breed maatschappelijk debat.

Voortbordurend op ons opiniestuk wenst JONGCD&V Hoeilaart volgende preventieve en ontradende middelen aan te reiken om te komen tot een gemeente waar het aangenaam wonen en leven is. Concrete tastbare maatregelen, gericht op de aanpak van overlast, dragen bij tot een veilige gemeente.

– Multidisciplinaire aanpak: overlast is geen geïsoleerd feit maar een maatschappijgebonden fenomeen dat voortdurend evolueert. Het beheersen ervan is geen zaak van de politiediensten alleen, enkel een multidisciplinaire aanpak zal resultaten opleveren. Volgende partners kunnen hierbij betrokken worden: de politiediensten, de gemeentelijke diensten, raden, verenigingen, scholen, de jeugdraad, etc.

– Projectvoorstellen: b.v. een graffiti-project. De gemeente kan aandacht hebben voor de artistieke kant van graffiti en bijvoorbeeld werfpanelen ter beschikking van graffiteurs stellen. Lezingen in scholen kunnen jongeren attent maken op wat de gevolgen van graffiti zijn voor de slachtoffers. JONGCD&V Hoeilaart wil hiermee het gebruik van graffiti zeker niet aanmoedigen maar jongeren vooral bewust maken van het feit dat graffiti schade berokkent aan de gemeenschap.

– Het aanstellen van een halftijdse straathoekwerker om met “probleemjongeren” projecten te organiseren. Deze halftijdse ambtenaar zou dan een paar dagen per week in het jeugdcentrum kunnen doorbrengen en een paar dagen in het sociaal huis. Het straathoekwerk is een laagdrempelige, professionele werkvorm waarbij het respect voor de vragen, behoeften, waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep de norm is.

– Verhoging van de presentiepolitiek van de lokale politie waarbij de politie doortastend optreedt.

–  Overlast vermijden in de omgeving van fuifzalen: verenigingen mobiliseren om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen fuifwerking. Elke organisator die in een gemeentelijke zaal een fuif wil organiseren, moet over het verplichte aantal gevormde fuifbuddy’s beschikken (aantal varieert naar gelang van de grootte).
Een fuifbuddy is een aanspreekpunt voor de buren, politie en fuifgangers. Hij ziet toe op een goed verloop van fuiven en komt, waar dit kan, preventief tussenbeide. Bij elke fuif is er vooraf overleg met de buddy’s en de politie en komt de brandweer de brandveiligheid van de zalen controleren. Gedurende de fuif bevinden de fuifbuddy’s zich buiten het gebouw, elk aan één zijde op de afgesproken plaatsen. Zij hebben zelf geen enkele speciale bevoegdheid en informeren de ordediensten in geval van grote moeilijkheden. Ook zijn de fuifbuddy’s een aanspreekpunt voor misnoegde buren.

– Hoe meer preventie, hoe minder repressie. Eigenlijk komt het er vereenvoudigd op neer dat, hoe meer je als gemeentebestuur doelgericht en weloverwogen investeert in preventie, welzijn, zorg, … hoe minder je moet investeren in repressie. Hoe meer zorg, hoe meer betrokkenheid, positieve benadering van de doelgroep, duidelijke afspraken, … hoe minder nood aan repressie.

JONGCD&V gaat voor een veilige gemeente. Alvorens over te gaan tot de installatie van bewakingscamera’s, pleiten wij voor een breed maatschappelijk debat alsook voor het gebruik van andere preventieve en ontradende middelen ter bestrijding van de overlast.

Namens de jongeren van JONGCD&V Hoeilaart.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 mei 2010 in Politiek