RSS

Dagelijks archief: 10 mei 2010

JONGCD&V Hoeilaart: Bezorg ons je beste idee en win een waardebon!

Op zondag 30 mei vanaf 8u organiseren JONGCD&V en CD&V Hoeilaart hun
ROND de TAFEL actie, een ontbijt met als doel in gesprek te treden met
zoveel mogelijk mensen.

JONGCD&V Hoeilaart wenst de dialoog aan te gaan over het lokale
jeugdbeleidsplan 2011 – 2013. Jongvolwassenen zijn van harte welkom op
dit streekeigen en gezond ontbijt van 30 mei in Het Lindenhof om te
debatteren over het jeugdbeleidsplan 2011-2013.

Met deze vraag wensen wij het debat te openen:

Jeugd in de gemeente, wat kan er voor jullie nog beter? Wat moet er nog beter?

Het beste idee wordt met een waardebon van 50 € beloond te spenderen
bij de lokale handelaars. Indien je op die dag niet aanwezig kan zijn
dan kan je ons steeds een e-mail sturen: jongcdenvhoeilaart@gmail.com.
Je kan je ons beste idee bezorgen tot zondag 30 mei om 12u. Alle
ideeën worden beoordeeld op de bijdrage die ze leveren aan de
Hoeilaartse jeugd.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 mei 2010 in Politiek

 

JONGCD&V Hoeilaart: Goede afspraken voor een aangename en veilige gemeente.

Op de gemeenteraad van 26 oktober 2009 werd beslist om over te gaan tot de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in niet-besloten plaatsen. Dit behelst dat de gemeente camera’s zal plaatsen ter beveiliging van inbraak-, graffiti en overlastgevoelige locaties. De CD&V-fractie heeft zich op dit agendapunt onthouden en stelde voor om over te gaan tot een breed maatschappelijk debat.

Voortbordurend op ons opiniestuk wenst JONGCD&V Hoeilaart volgende preventieve en ontradende middelen aan te reiken om te komen tot een gemeente waar het aangenaam wonen en leven is. Concrete tastbare maatregelen, gericht op de aanpak van overlast, dragen bij tot een veilige gemeente.

– Multidisciplinaire aanpak: overlast is geen geïsoleerd feit maar een maatschappijgebonden fenomeen dat voortdurend evolueert. Het beheersen ervan is geen zaak van de politiediensten alleen, enkel een multidisciplinaire aanpak zal resultaten opleveren. Volgende partners kunnen hierbij betrokken worden: de politiediensten, de gemeentelijke diensten, raden, verenigingen, scholen, de jeugdraad, etc.

– Projectvoorstellen: b.v. een graffiti-project. De gemeente kan aandacht hebben voor de artistieke kant van graffiti en bijvoorbeeld werfpanelen ter beschikking van graffiteurs stellen. Lezingen in scholen kunnen jongeren attent maken op wat de gevolgen van graffiti zijn voor de slachtoffers. JONGCD&V Hoeilaart wil hiermee het gebruik van graffiti zeker niet aanmoedigen maar jongeren vooral bewust maken van het feit dat graffiti schade berokkent aan de gemeenschap.

– Het aanstellen van een halftijdse straathoekwerker om met “probleemjongeren” projecten te organiseren. Deze halftijdse ambtenaar zou dan een paar dagen per week in het jeugdcentrum kunnen doorbrengen en een paar dagen in het sociaal huis. Het straathoekwerk is een laagdrempelige, professionele werkvorm waarbij het respect voor de vragen, behoeften, waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep de norm is.

– Verhoging van de presentiepolitiek van de lokale politie waarbij de politie doortastend optreedt.

–  Overlast vermijden in de omgeving van fuifzalen: verenigingen mobiliseren om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen fuifwerking. Elke organisator die in een gemeentelijke zaal een fuif wil organiseren, moet over het verplichte aantal gevormde fuifbuddy’s beschikken (aantal varieert naar gelang van de grootte).
Een fuifbuddy is een aanspreekpunt voor de buren, politie en fuifgangers. Hij ziet toe op een goed verloop van fuiven en komt, waar dit kan, preventief tussenbeide. Bij elke fuif is er vooraf overleg met de buddy’s en de politie en komt de brandweer de brandveiligheid van de zalen controleren. Gedurende de fuif bevinden de fuifbuddy’s zich buiten het gebouw, elk aan één zijde op de afgesproken plaatsen. Zij hebben zelf geen enkele speciale bevoegdheid en informeren de ordediensten in geval van grote moeilijkheden. Ook zijn de fuifbuddy’s een aanspreekpunt voor misnoegde buren.

– Hoe meer preventie, hoe minder repressie. Eigenlijk komt het er vereenvoudigd op neer dat, hoe meer je als gemeentebestuur doelgericht en weloverwogen investeert in preventie, welzijn, zorg, … hoe minder je moet investeren in repressie. Hoe meer zorg, hoe meer betrokkenheid, positieve benadering van de doelgroep, duidelijke afspraken, … hoe minder nood aan repressie.

JONGCD&V gaat voor een veilige gemeente. Alvorens over te gaan tot de installatie van bewakingscamera’s, pleiten wij voor een breed maatschappelijk debat alsook voor het gebruik van andere preventieve en ontradende middelen ter bestrijding van de overlast.

Namens de jongeren van JONGCD&V Hoeilaart.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 mei 2010 in Politiek