RSS

Maandelijks archief: april 2011

Reactie op artikel: “Plannen nieuw gemeenteplein.”

Ik kon die avond zelf niet aanwezig zijn maar dergelijke initiatieven kan ik alleen maar toejuichen. Door verschillende ideeën rond de vernieuwing van het gemeenteplein te bundelen kunnen we er toe komen dat deze dorpskernvernieuwing beantwoordt aan de verwachtingen van het merendeel van onze inwoners. Daartoe heeft de gemeente een belangrijke taak te vervullen namelijk de inwoner, de (betrokken) handelaars, de raden, de buurtbewoners, jeugdverenigingen, etc. consulteren en informeren. Met andere woorden een van onderuit gestuurde ontwikkeling omdat een aanpak van onderuit bijdraagt tot een breed maatschappelijk draagvlak en dus het meeste kans op slagen heeft.

Hoeilaart heeft haar inwoners en bezoekers veel te bieden. Een aantal toeristische trekpleisters (o.a. het prachtige Zoniënwoud), een omgeving voor actief en passief vermaak, etc. Door de herinrichting van het gemeenteplein kan het toeristisch klimaat nog verder verbeterd worden. Op die manier stimuleren we het toerisme en recreatieve ontwikkelingen en daarmee de economie van ons prachtig dorp. Dit project heeft natuurlijk in de eerste plaats de bedoeling een meerwaarde te bieden aan de bewoners van Hoeilaart. De doelen zouden kunnen zijn:

– Hoeilaart voor inwoners en bezoekers aantrekkelijker, veiliger en gebruiksvriendelijker maken.
– De dorpsbewoner een betere woonkwaliteit garanderen.
– versterking van het dorpskarakter wat een positieve invloed heeft op de leefbaarheid.

Zelf heeft de gemeente ook al een eerste visie op dit nieuwe gemeenteplein ontwikkeld (cfr. o.a. Randkrant februari 2011). De gemeente denkt hierbij aan een breder voetpad zodat terrasjes mogelijk worden en aan eenrichtingsverkeer. De bedoeling is dat de gemeente nog dit jaar een studiebureau zal aanstellen. Handelaars, omwonenden en adviesraden zullen tevens geconsulteerd worden. Uit de detailhandelsstudie van 2008 die de gemeente liet uitvoeren, kwam naar voren dat bij de herinrichting van het gemeenteplein de nadruk dient te liggen op de verblijfswaarde, het ontmoetingsplein, voetgangersvriendelijk gebied en op een compensatie van verloren parkeerplaatsen.

Hoe ziet de Hoeilander trouwens dit nieuwe gemeenteplein? Hieronder vindt u alvast mijn reflecties:

– Blijft het grote plein voor de kerk (gratis) parkeerterrein?
– Opteren we voor een parkeerterrein met een rustiekere bestrating en groenomzoming?
– Leggen we zones voor lang en kort parkeren aan?
– Veranderen we het asfalt van de weg in een meer dorpsgerichte klinkerbestrating?
– Voorzien we sfeervolle verlichting met geringe lichthinder en lichtpollutie tot meer kwalitatief leven?
– Streven we naar een maximale vergroening van de versteende oppervlakte?
– Benadrukken we het landelijk karakter van de gemeente door de inbreng van voldoende groen?
– Wordt een deel van het gemeenteplein een ruime, groene zone met ruimte voor terrassen?
– Maken we het centrum verkeersluw?
– Voorzien we overdekte fietsstallingen?
– Op economisch vlak kan de herinrichting van het dorpscentrum aan de plaatselijke handels- en horecazaken de gelegenheid geven om kwaliteitsvol in te spelen op dit nieuwe gegeven.
– Voldoende aandacht schenken aan globale toegankelijkheid
– De nieuwe dorpskern moet aanzetten tot een verhoging van de ontmoetingsfunctie en van de vitaliteit
– het verbeteren van de leefbaarheid
– het nieuwe gemeenteplein kan een (dorps)dynamiek op gang brengen
– Een nieuwe verkeersregeling rond het gemeenteplein kan er voor zorgen dat het centrum veel veiliger wordt en de leefbaarheid voor de buurt sterk zal toenemen.
– voldoende vuilnisbakken en een openbaar toilet in de dorpskern zouden het comfort van winkelend Hoeilaart vergroten.
– verhoging van de verkeersleefbaarheid in functie van de zwakke weggebruikers
– aandacht voor kwaliteitsvol en comfortabel straatmeubilair

Een eerste stap is de ontwikkeling van een breed gedragen visie op de dorpskernvernieuwing. De concrete invulling kan dan per fase verfijnd worden in overleg met de inwoners, handelaars, raden, (jeugd)verenigingen, etc. met als doel het gemeenteplein te laten evolueren naar een stijlvolle ontmoetingsplaats.

P.S. Het bewuste artikel kunt u hier terugvinden:
http://www.hoeilander.be/content/n-va-presenteert-idee%C3%ABn-nieuw-gemeenteplein-virtueel-fotoalbum

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 april 2011 in Politiek

 

reactie op artikel: Zacht zomerweer brengt overlast. (19.04.11)

Hieronder vindt u mijn reactie op een artikel dat recentelijk is verschenen op Hoeilander.be.

Het zachte zomerweer lokt traditioneel veel mensen naar buiten zo ook de Hoeilaartse jongeren. De speelruimte aan de parking van de Delhaize is bij dergelijk weer een locatie waar onze jeugd graag vertoeft.

De gemeente heeft als doel jongeren een veilige thuishaven te bieden waar ze de kans krijgen zich te ontplooien. Door deze speelruimte motiveren en stimuleren we jongeren tot maatschappelijke participatie en probeert de gemeente de ontplooiing van jongeren positief te beïnvloeden. De aanwezigheid van speelruimtes houdt ook nog een ander belangrijk opvoedkundig aspect in. We stimuleren jongeren om hun sociale vaardigheden aan te scherpen. Het mag tenslotte geenszins de bedoeling zijn de Hoeilaartse jongeren uit onze eigen gemeente te verjagen.

We mogen daarom het probleem van deze speelruimte niet overroepen. Ik ben ervan overtuigd dat de overlast door enkelingen wordt veroorzaakt die we op hun plichten dienen te wijzen. Om de rotte appels eruit te halen dient het probleem in kaart gebracht worden. Daarom vind ik gesprekken met deze jongeren in eerste instantie het meest aangewezen. Communicatie is immers een belangrijk instrument. De gemeente dient met deze jongeren in gesprek te treden en wederzijds respect op te bouwen. Die gesprekken kunnen het best door de jeugddienst (of een straathoekwerker) gevoerd worden. Preventie is voor mij nog altijd de eerste stap. Pas als preventie niet zou helpen kan er aan repressie gedacht worden.
Ik wens ook de rol van de politie hierin te benadrukken. Ik pleit voor meer blauw op straat. Hun aanwezigheid kan een geruststelling zijn voor de buurtbewoners en kan deze jongeren aansporen tot overlast beperkend gedrag. Laat mij evenwel duidelijk zijn. Gaat het om echt crimineel gedrag dan moet de politie wel ingrijpen. Jeugdcriminaliteit is een ernstige zaak en verdient een weloverwogen aanpak. Een aanpak die lijkt te werken in Nederland is de inzet van politiejunioren. Dit zijn jongeren tussen de 16 en 23 jaar die de politie vergezellen in hun contact met (probleem)jongeren. De aanwezigheid van politiejunioren heeft een drempelverlagend effect. Er wordt sneller contact gelegd en de jongeren zijn bereid ook te luisteren. De inzet van de politiejunioren helpt de jeugdcriminaliteit en overlast door jongeren terug te dringen. Bovendien levert het een bijdrage aan het integreren van jeugd bij de politie.

Moeten onze Hoeilaartse jongeren steeds het kind van de rekening zijn en boeten voor een aantal enkelingen? Geef hen een eerlijke kans zodat elke jongvolwassene kan uitgroeien tot een volwaardige volwassene.

 
1 reactie

Geplaatst door op 22 april 2011 in Politiek

 

Wielertoerisme kent enorm succes maar zorgt voor enige wrevel

De laatste jaren kent het wielertoerisme een explosieve groei. Verschillende redenen liggen hier aan de basis maar ze opsommen zou ons te ver afleiden van de kern van de zaak.
Te pas en te onpas duiken berichten op waarin wielertoeristen afgeschilderd worden als “wielerterroristen”. Een vrij ongelukkige vergelijking als u het mij vraagt.

Als actief wielertoerist ben ik dan ook niet al te slecht geplaatst om even mijn licht hierop te laten schijnen. De staat van onze wegen is niet om over naar huis te schrijven om nog maar te zwijgen over de staat van voet- en fietspaden. Als wielertoerist word ik regelmatig geconfronteerd met de erbarmelijke staat van sommige voet- en fietspaden. Putten, steenslag, glasscherven, takken, etc. het komt de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet ten goede. Als wielertoerist is het dan geen pretje meer om op dergelijke fietspaden te rijden. Als het fietspad echt niet meer berijdbaar is dan zoeken wij noodgedwongen de rijbaan op. Doen wij dit graag? Neen, wij geven nog altijd de voorkeur aan goed onderhouden veilige voet- en fietspaden. Dat sommige autobestuurders licht geïrriteerd raken omdat we niet op het fietspad rijden daar kan ik tot op zekere hoogte inkomen.
Ik ga niet ontkennen dat er enkelingen zijn die het imago van de wielertoerist besmeuren door zich niet aan de regels van het verkeer en/of het fatsoen te houden. En deze ongeoorloofde praktijken op de (koers)fiets dienen terecht afgekeurd te worden. Daarom werden in het verleden al verschillende initiatieven op poot gezet. Zo bijvoorbeeld de bewustmakingscampagne ‘Ik Fiets Proper’ van een fietsmagazine. De grootste organisator van tochten voor wielertoeristen in ons land weert ook de macho’s die denken dat ze echte renners zijn en geen rekening houden met de verkeersregels.
Maar vandaag de dag heb je als fietser een gezonde dosis assertiviteit nodig om niet helemaal weggedrumd te worden door de wagens. Het is dikwijls nodig je plaats op de baan letterlijk op te eisen.

Wat zegt de wegcode over fietsers op de openbare weg?

Minder dan 15 fietsers

Verplicht het fietspad te volgen als het aanwezig en berijdbaar is. Zoniet, dan mag de groep de rijbaan volgen, zo dicht mogelijk bij de rechterrand ervan. De fietser of groep fietsers mag ook rijden op de gelijkgrondse bermen of parkeerzones en buiten de bebouwde kom ook op de trottoirs of verhoogde bermen, rechts in de rijrichting. Op een fietspad mag je steeds met twee of meer naast elkaar fietsen. Op de rijbaan mag je binnen de bebouwde kom met maximaal 2 naast elkaar fietsen, tenzij een tegenligger niet kan kruisen. Buiten de bebouwde kom moet je achter elkaar gaan rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

15 tot 50 fietsers

Niet verplicht het fietspad te volgen. De groep mag de rijbaan volgen, ook al is er een berijdbaar fietspad. Ze mag ook rijden op de gelijkgrondse bermen of parkeerzones en buiten de bebouwde kom ook op de trottoirs of verhoogde bermen, rechts in de rijrichting. Ze mogen steeds met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechterstrook van de rijbaan gebruik maken. Als de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is, mogen ze niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen

Wat als er geen fietspad is of als het fietspad niet berijdbaar is?

In volgende gevallen kun je een fietspad als niet berijdbaar beschouwen:

– het fietspad is in zo’n slechte staat dat het je veiligheid in gevaar brengt (er zitten bijvoorbeeld putten in het wegdek)
– het fietspad is slecht onderhouden (er ligt bijvoorbeeld glas of sneeuw op)
– de fietser wordt gehinderd op het fietspad door werken, een geparkeerde auto, …
Let wel: bij het verlaten van het fietspad moet je voorrang verlenen aan de andere weggebruikers!

De wegcode indachtig dienen we vooral een efficiënter beleid te voeren inzake het onderhoud van voet- en fietspaden. De stad Leuven is hier trouwens een mooi voorbeeld van. Daarom zou ik willen pleiten voor een beter onderhoud van onze fiets- en voetpaden en vooral voor het cyclisch onderhoud ervan. Beter en cyclisch onderhoud, het respecteren van de wegcode en wederzijds begrip en respect van alle weggebruikers zijn ingrediënten die bijdragen tot een veiliger verkeer. Laten we daar vanaf nu met zijn allen werk van maken!

 
1 reactie

Geplaatst door op 12 april 2011 in Vrije tijd