RSS

Maandelijks archief: oktober 2011

Een efficiënte communicatie bij openbare werken bespaart veel leed!

De Hoeilaartse bevolking juist en tijdig informeren over openbare werken is een kerntaak van onze gemeente. Openbare werken zijn vaak heel ingrijpend, zowel voor bewoners als handelaars. Een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, kunnen heel wat leed voorkomen. Uiteraard worden de bewoners op voorhand geïnformeerd over wat er staat te gebeuren maar dan staat niet iedereen stil bij wat dit concreet kan betekenen voor hun inrit, de toegankelijkheid naar hun woning, de veiligheid op de voetpaden, de gewijzigde verkeerssituatie,…

De gemeente Hoeilaart wordt momenteel geconfronteerd met ingrijpende openbare werken. In de komende jaren staan er nog andere grote openbare werken gepland zoals de herinrichting van het gemeenteplein, de werken m.b.t. de gescheiden afvoer van afval- en regenwater, etc. Al deze werken vragen veel geduld van de buurtbewoners en handelaars die dagelijks geconfronteerd worden met de lasten die zulke werken met zich meebrengen. Zij tonen veel geduld en begrip bij dit ongemak maar hen in het ongewisse laten kan veel wrevel opwekken.

De CD&V-fractie moet helaas vaststellen dat de informatie die vandaag de dag via de website, bewonersbrieven, het digitaal infobord, etc. ter beschikking wordt gesteld, jammer genoeg ontoereikend is. Neem nu bijvoorbeeld de informatie over openbare werken op de gemeentelijke website. Deze informatie is vrij algemeen en volstaat meestal wel voor de Hoeilaartse bevolking maar als rechtstreeks betrokken partij blijft deze informatie wat aan de magere kant. Het is dan ook de kerntaak van een gemeente om korter op de bal te spelen en betrokken buurtbewoners en handelaars voldoende en accuraat te informeren over de werken.

De CD&V-fractie deelt dan ook de bezorgdheid van menig Hoeilander hieromtrent en interpelleerde de bevoegde schepen over de communicatiestrategie bij openbare werken op de gemeenteraad van 24 oktober 2011. De CD&V-fractie hoopt vooral dat deze interpellatie een belletje heeft doen rinkelen bij het College van Burgemeester en Schepenen en hen zal aanvuren tot actie!

Wij wensen de gemeente tevens aan te sporen om minstens het communicatieplan bij (en vooral tijdens!) openbare werken terug onder de loep te nemen. De initiatieven liggen voor het grijpen, de gemeente hoeft alleen maar de juiste keuzes te maken. De inzet van de meest moderne informatiemiddelen en duidelijk nageleefde afspraken rond communicatie met de aannemer bij openbare werken zouden bijvoorbeeld al heel wat soelaas kunnen bieden.

Tijdens openbare werken zijn een goede planning én een goede communicatie van cruciaal belang om de hinder zoveel mogelijk beperken. Wat er beweegt in hun straat, plein of gemeente ligt de Hoeilaartse bevolking en de handelaars nauw aan het hart. Het is hun thuis en vaak ook hun brood. Omdat het hun zorg is, is het de taak van de gemeente om hieraan te werken!

Namens de CD&V-fractie,  Youri Vandervaeren, Gemeenteraadslid

P.S   contactgegevens technische dienst – Sectie Openbare werken – Tel. 02/658 28 70 – technischedienst@hoeilaart.be

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 25 oktober 2011 in Politiek

 

Trage wegen weekend! Ook te Hoeilaart!

De ‘Dag van de trage weg’ is een actieweekend voor iedereen die trage wegen belangrijk vindt. Verenigingen, besturen en buurtbewoners slaan de handen in elkaar om een actie rond trage wegen te organiseren. Doel van de campagne: trage wegen terug toegankelijk maken en mensen overtuigen van het belang van trage wegen.  De werkgroep trage Wegen van de Hoeilaartse milieuraad organiseert op zaterdag 22 oktober 2011 een wandeling langs de trage wegen van Hoeilaart. Vertrek om 14 uur aan het bushokje op het Gemeenteplein. De afstand bedraagt ongeveer 5,5 km. Bij regenweer is aangepast schoeisel aangewezen. Deelname is gratis.

 
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 oktober 2011 in Vrije tijd

 

De kerstmarkt te Hoeilaart: “Ijs” tot discussie!

De winter heeft zijn intrede nog niet gedaan maar toch houdt het idee van een ijspiste de gemeente Hoeilaart in haar ban. Zo las ik onlangs een opiniestuk over dit idee op een weblog. De schrijfster stelt de kerstmarkt in haar huidige vorm aan de kaak en is pleitbezorger van een ijspiste te Hoeilaart.

De kerstmarkt, een initiatief van de Scouts en Gidsen De Korrelaar, teert op een succesformule die al jaren meegaat. De laatste jaren worden de tenten weliswaar door de gemeente betaald via een subsidie aan de lokale raad voor economie daar waar de Scouts voorheen hun eigen tenten verhuurden. Voor verenigingen is de deelname aan de kerstmarkt de ideale gelegenheid om zich kenbaar te maken aan een groter publiek, hun eigen afdelingskas te spijzen of geld in te zamelen voor één of ander goed doel. De lokale handelaars krijgen de kans om extra publiciteit te vergaren en hun verkoop een stimulans te geven.

Ik ben zelf al jaren, als standhouder, betrokken bij de kerstmarkt. Het is dan ook jammer te moeten lezen dat de kerstmarkt als bacchanaal wordt afgeschilderd. Ik durf dan ook te stellen dat de auteur van het artikel zich op glad ijs begeeft door de kerstmarkt te vergelijken met een braspartij. Ieder jaar opnieuw doen onze lokale verenigingen en handelaars hun uiterste best om van deze kerstmarkt een gezellige voltreffer te maken. Het is dankzij hen en hun niet-aflatende ijver dat Hoeilaart een actieve gemeente is. Ik nodig u dan ook graag uit om eens de proef op de som te nemen en de kalender van activiteiten voor dit najaar te raadplegen op de website van Hoeilaart…

Waarom zorgt het idee van een ijspiste dan voor zoveel deining? Omdat het debat nooit echt ten gronde is gevoerd! Het is belangrijk voldoende overleg te plegen met de verschillende betrokken raden om tot een besluitvorming te komen die door een zo groot mogelijk deel van de Hoeilaartse bevolking wordt gedragen. Daarom pleit ik voor een interactief beleid dat bijdraagt tot een meer levendige actieve democratie. Ik wens dan ook dat het gemeentebestuur zich engageert tot een bewuste, systematische en duurzame beleidsvoering die het engagement, het initiatief, de betrokkenheid van de Hoeilaartse inwoners stimuleert en faciliteert. De meerwaarden zijn onmiskenbaar want de kwaliteit van het beleid stijgt door de input van experts (middenveld, inwoners, etc.) en tegelijkertijd krijgt men ook een veel groter draagvlak, een aanvaarding en een gevoel van mede-eigendom.

Met de snelheid waarmee de neutrino’s bewegen, bent u hier jammer in snelheid gepakt. Ik hoop dan ook dat u de tomeloze inzet van onze verenigingen en handelaars zult erkennen en waarderen. Dit neemt niet weg dat frisse nieuwe ideeën in onze gemeente altijd welkom zijn, alleen vraag ik dat het debat grondig wordt gevoerd. Indien u zich kunt vinden in een interactief, doordacht, constructief beleid dan rest er mij tot slot nog dit adagium: Blijf zelf niet aan de zijlijn staan en sla de hand aan de ploeg!

Voor een meerwaarde op een echt doordacht, constructief en interactief beleid, Youri Vandervaeren.

 
2 reacties

Geplaatst door op 10 oktober 2011 in Politiek