RSS

Maandelijks archief: september 2012

Verkiezingsfolder Youri Vandervaeren, Plaats 11, CD&V Hoeilaart

De dag van de gemeenteraadsverkiezingen, nl. zondag 14 oktober 2012, nadert met rasse schreden. In de komende weken zal mijn verkiezingsfolder in uw bus vallen. Het uitgebreide programma kunt u hier alvast raadplegen.

Uitgebreid programma “Net als u, koester ik Hoeilaart!”

MIJN ENGAGEMENTEN voor een warm leefbaar Hoeilaart dat kan
Versterken, Verbinden, Verzorgen en Vooruitzien.

Ik heb een hart voor Hoeilaart!

Ik ben een geboren en getogen Hoeilander die zijn hart aan Hoeilaart verpand heeft. Als zoon en kleinzoon van druiventelers, steek ik mijn enthousiasme voor Hoeilaart en o.a. de Vlaamse-Brabantse tafeldruif dan ook niet onder stoelen of banken. Ik deel graag dit enthousiasme met mijn vrouw en twee zonen die zich tegoed doen aan de overheerlijke Vlaams-Brabantse tafeldruif die hun opa/schoonvader nog teelt in zijn druivenserre.
Politiek zit mij misschien wel een beetje in de genen gezien de gewezen burgemeester van Hoeilaart, Frans Vandervaeren, familie was. In oktober 2005 besloot ik mijn eerste stappen in de Hoeilaartse politiek te zetten. Onder mijn vleugels en met de steun van het CD&V bestuur en de jongeren, werd JONGCD&V Hoeilaart opnieuw leven ingeblazen. En met enig succes, want ik mocht onlangs de fakkel doorgeven aan 4 enthousiaste gedreven Hoeilaartse jongeren.
In maart 2009 kreeg ik de kans om deel uit te maken van de gemeenteraad, een kans die ik dan ook met beide handen heb gegrepen. Sindsdien is het mijn betrachting om op een constructieve manier op het Hoeilaartse beleid te wegen. Op deze website kunt u een overzicht vinden van mijn geleverde inspanningen tot op heden. Om een duidelijk beeld te krijgen op het reilen en zeilen binnen de gemeente, probeer ik mij in zoveel mogelijk beleidsdomeinen te verdiepen. Dit steeds vanuit de overtuiging dat we in het algemeen belang van de ganse Hoeilaarste bevolking dienen te handelen. Sinds kort maak ik ook deel uit van de OCMW-raad en ook hier wens ik mijn allerbeste beentje voor te zetten ten behoeve van de residenten en het OCMW-personeel!

Sociale en politieke engagementen:

Lid WTC Hoeilaart,
Lid Ijsetrippers,
Lid Lifestyle fitness,
Gemeenteraadslid (maart 2009 – ),
OCMW-raadslid (september 2012- ),
Lid CD&V bestuur (2005 – ),
Lid Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur (november 2009 – ),
Lid Raad van Beheer Sportinfrastructuur (2008 – ),
Lid wijkcomité ’t Roth (2006 – ),
Coördinator vervolgens voorzitter JONGCD&V Hoeilaart (2005 – 2011),
Gewezen lid jeugdraad Hoeilaart (2007 – februari 2009),
Gewezen lid milieuraad Hoeilaart (2008 – februari 2009),
Gewezen lid CD&V partijbureau (2007 – 2009),
Gewezen lid TC De Jonge Wingerd,
Gewezen lid Eendracht Hoeilaart.

VERSTERKEN

– Een veilig Hoeilaart

De laatste jaren wordt Hoeilaart en omstreken overspoeld door een aanhoudende golf van woninginbraken. Naast het technopreventief advies, de eenvoudige aanpassingen aan o.a. ramen en deuren, wordt het duidelijk dat meer politieaanwezigheid in de wijken noodzakelijk is. Ik zal ijveren om de wijkagent meer in het straatbeeld te zien verschijnen. Hij is immers de uitgelezen vertrouwenspersoon in de buurt. De wijkagent is ook de meest geschikte persoon om te sensibiliseren en te informeren. Ik wens mij tevens in te zetten voor de aanpak van de inbrakenplaag via o.a. het wegwerken van het structureel personeelstekort.
De preventiedienst van de Politiezone Druivenstreek kan in elke wijk jaarlijks een verkennende wandeling organiseren om een constante aandacht voor het onveiligheidsgevoel te garanderen. Ook andere diensten (ruimtelijke ordening, openbare werken, gemeenschapswachten) en bewoners kunnen aan deze wandelingen deelnemen. De opmerkingen en de oplossingen kunnen vervolgens opgenomen worden in een stappenplan. De preventiedienst staat in voor de opvolging van dat stappenplan. Om te voorkomen dat onveilige situaties te lang blijven bestaan, kan de gemeente bij de preventiedienst een meldpunt ‘onveilige situaties’ oprichten. Bewoners kunnen hun opmerkingen doorgeven aan het meldpunt, dat instaat voor de opvolging.

– Betaalbaar wonen

Welke ouder ziet zijn kinderen niet graag opgroeien in zijn/haar vertrouwde, groene en landelijke omgeving? Om onze kinderen alle kansen te geven zich in Hoeilaart te kunnen vestigen en te ontplooien, wens ik verder in te zetten op betaalbaar wonen. Dit door de creatie van nieuwe betaalbare woongelegenheden (appartementen, woonhuizen) en betaalbare kavels. Op die manier krijgen jongvolwassenen en jonge gezinnen toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Bij voorkeur een eigen woning, want dat is het beste pensioenspaarplan. Het is belangrijk dat de gemeente voor een verstandige groei kiest zodat het groen en landelijk karakter van Hoeilaart niet in het gedrang komt.

– Goede en duidelijke communicatie tussen gemeente en inwoners.

Goede afspraken maken goede vrienden. Dit is enkel mogelijk wanneer er een duidelijke en goede communicatie bestaat tussen de gemeente en haar inwoners. Een gedegen en efficiënt communicatiebeleid verhoogt de betrokkenheid van de inwoners met hun gemeente en kan veel frustraties en onduidelijkheden vermijden. Hier wens ik eveneens op in te zetten.

– Structureel aanpak van het sluipverkeer.

Onze landelijke en groene gemeente kreunt onder het sluipverkeer. Menig Hoeilaartse woonwijk wordt geconfronteerd met een hoge verkeersdruk en sluipverkeer. Dit sluipverkeer rijdt vaak te snel door de woonzones om zo kruispunten of verkeerslichten te vermijden en geen oponthoud op te lopen. Dit zorgt voor extra verkeersdruk in de woonzones, mogelijks geluidshinder en hinderlijke trillingen van het zware verkeer en voornamelijk voor onveiligheid voor de bewoners, spelende kinderen en de zwakke weggebruikers zoals fietsers en wandelaars. Ik wil werk maken van de ontmoediging van het sluipverkeer door de uitwerking van structurele maatregelen. Gezien dit toch een vrij complexe materie is, lijkt mij de tussenkomst van een studiebureau aangewezen. De studie moet een duidelijk beeld geven van de problemen die het sluipverkeer in Hoeilaart teweeg brengt en dient structurele oplossingen aan te reiken zodat we het sluipverkeer zo veel als mogelijk uit deze woonzones zouden kunnen weren.

– Gerichtere aanpak onderhoud van voet- en fietspaden

Iedereen vaart wel bij goed onderhouden voet- en fietspaden en fietssuggestiestroken. Wij wensen alle zwakke weggebruikers in de meest optimale omstandigheden op hun eindbestemming te brengen. Daarvoor is van het uitermate belang dat deze paden en stroken goed onderhouden worden. Een vast bedrag per jaar in de begroting voorzien is een eerste stap. Want uw veiligheid, is mijn prioriteit!

– Een aangepaste en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur

Wij mogen terecht fier zijn op onze talrijke sportverenigingen en de talloze Hoeilanders die zich engageren en sporten binnen deze verenigingen. Ik ben er mij terdege van bewust dat sommige sportverenigingen uit hun voegen barsten en dat hierdoor de opvangcapaciteit van de Hoeilaartse sportinfrastructuur stilaan haar maximum heeft bereikt. Ik ben bereid mijn hand in het vuur te steken om onze sportverenigingen een aangepaste en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur aan te bieden! Daarbij kan de haalbaarheidsstudie rond sportinfrastructuur als leidraad dienen. Uitgangspunt dient te zijn dat we blijven zorgen voor een centrale en toegankelijke ligging van de sportinfrastructuur. De sporthal, die door talloze verenigingen gebruikt wordt, dient prioritair behandeld te worden. Het schrijven van een visietekst in overleg met de sportverenigingen en de sportraad kan de vraag over de renovatie of nieuwbouw van de sporthal al deels oplossen.

VERBINDEN

– Vrijwilligers inbegrepen

Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement in onze samenleving en zijn uitermate belangrijk. Ze betrekken mensen op de meest uiteenlopende manier. Vrijwilligers kunnen mee het beleid bepalen en voeden via de verschillende adviesraden. Jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenraad houden de vinger aan de pols en zorgen voor een stevige band tussen bestuur en vrijwilligersorganisaties. Het is belangrijk dat de gemeente Hoeilaart, vrijwilligers actief blijft ondersteunen en hun werking blijft waarderen. Ik wens hen verder te ondersteunen door een echt lokaal vrijwilligersbeleid te gaan voeren. De “Inspiratiegids voor een lokaal vrijwillgersbeleid” kan hier inspirerend werken.

– Een uitleendienst op maat van de verenigingen

Voor de organisatie van tal van activiteiten doen verenigingen beroep op materiaal van de gemeente. Stoelen, tafels, podiumstukken, …, worden haast wekelijks uitgeleend.
Sinds een paar jaar moeten de verenigingen daarvoor een aardige som betalen wat meestal zwaar weegt op het budget. Ik zie het anders. Een waarborg vragen, die eventueel ook het materiaal mee verzekerd, vind ik logisch op voorwaarde dat het materiaal gecontroleerd wordt bij ontvangst als bij teruggave, maar het uitlenen zelf moet gratis zijn. De verantwoordelijke dienst moet er ook op toezien dat het materieel in orde is. Vandaag gebeurt het te vaak dat, bijvoorbeeld bij het opzetten van een podium, het materiaal defect is. Dat soort problemen moet vermeden worden. Ik wil deze gemeentelijke uitleendienst professionaliseren en beter uitrusten zodat het verenigingsleven de steun krijgt die het verdient!

VERZORGEN

– Structurele oplossingen voor de opvang van zieke kinderen

De opvang van zieke kinderen, ook schoolplichtige, blijft een groot probleem. We moeten vaststellen dat bestaande oplossingen ontoereikend zijn. Wij willen sterk samenwerken met bestaande diensten van ambulante kinderverzorgsters. We willen ook andere mensen, zoals senioren, stimuleren om in deze sector vrijwilligerswerk te doen.

– Actieve ondersteuning van de lokale handel

Lokale handelszaken moeten actiever ondersteund worden. In het centrum van onze gemeente spelen zij immers een cruciale rol om Hoeilaart leefbaar en bruisend te maken. Zo kan de gemeente de administratieve kant (uitnodigingen versturen, publiciteit regelen, pers informeren, toelatingen aanvragen,…) van een gezamenlijke actie van handelaars voor haar rekening nemen. Als nieuwe inwoners zich inschrijven bij de dienst bevolking, kan men hen een lijst meegeven van alle handelszaken in Hoeilaart, opgedeeld per categorie. Deze lijst kan bijvoorbeeld het adres, telefoonnummer, openingsuren, contactpersoon,…. van de handelszaak bevatten en wordt door de gemeente nauwkeurig en actueel bijgehouden. Zo weten de nieuwe inwoners onmiddellijk waar ze voor hun aankopen in Hoeilaart terecht kunnen.

VOORUITZIEN

– Een modern, geluidsdicht jeugdcentrum

Een modern jeugdcentrum afgestemd op de noden en behoeften van de Hoeilaartse jeugd, welke jongere droomt hier niet van? Tal van normen, reglementen en nieuwe noden hebben ervoor gezorgd dat jeugdcentrum Koldam niet langer beantwoordt aan de terechte verwachtingen voor een dynamisch jeugdbeleid. Het voorbije jaar heeft de jeugd voorstellen geformuleerd over hoe in de toekomst moet geïnvesteerd worden om het jeugdcentrum grondig te verbouwen. Ik wil met alle betrokken ervoor zorgen dat de concrete plannen die de jeugd reeds gemaakt heeft, ten uitvoering worden gelegd. Uiteraard rekening houdend met de impact op de directe omgeving.

– Geluidsnormen voor muziek

De nieuwe geluidsnormen die de Vlaamse regering invoert voor concerten, fuiven en ook voor jeugdhuizen vragen om belangrijke investeringen die de jeugd zelf niet kan dragen. Zorgen voor een infrastructuur (fuifzaal, isolatie, meetapparatuur …) die het toepassen van deze normen mogelijk maakt, is een verantwoordelijkheid die de gemeente zelf op zich moet nemen. Aangezien dit in ieders belang is, mag dat geen probleem zijn.

ZIJ VERDIENEN OOK UW STEUN!

Steun ook onze andere zeer valabele kandidaten! Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunt u op meerdere kandidaten binnen eenzelfde lijst stemmen. Bezoek ook onze website www.eenhartvoorhoeilaart.be.

Steun ook onze kandidaat voor de Provincie! Ghislain Dewolf zal op plaats 9 van de provincielijst prijken.

Ghislain Dewolf – plaats 9 – provincielijst

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 september 2012 in Politiek