RSS

Categorie archief: Politiek

Tellen alle kinderen in Hoeilaart wel mee?

kinderarmoedeCD&V Hoeilaart hoopt alvast van wel maar trekt aan de alarmbel! Het project ter bestrijding van kinderarmoede in Hoeilaart ontvangt jaarlijks een subsidie van 25.000 euro. Dit project staat ondertussen al 2 jaar in de steigers maar heeft voorlopig een muis gebaard. De meeste initiatieven hebben vooralsnog te weinig tot de opsporing van kinderen in verdoken kansarmoede geleid, het uiteindelijke doel van dit project. Het kinderarmoedeproject zal daarom alle zeilen dienen bij te zetten om dit doel alsnog te kunnen halen. “Zo zou het OCMW nog nauwer met de Hoeilaartse basisscholen en andere lokale partners kunnen samenwerken”, schuift Youri Vandervaeren, fractieleider in de OCMW-raad voor CD&V Hoeilaart, naar voren.

Het OCMW van Hoeilaart levert al jaren uitstekend werk door bestaande gezinnen in armoede maximaal te ondersteunen. Het Huis van het Kind Druivenstreek en het OCMW startten Youri_Vandervaeren_Marie-Pauleonlangs een veelbelovend project rond taakbegeleiding in de Hoeilaartse scholen op. CD&V Hoeilaart stelt voor om de subsidies voor kinderarmoede bijvoorbeeld ook te gebruiken voor de uitwerking van een gezamenlijk plan van aanpak voor onbetaalde schoolrekeningen en voor de digitale geletterdheid bij kansarme kinderen. Deze samenwerking zou bijvoorbeeld kunnen uitmonden in een samenwerkingsovereenkomst met de Hoeilaartse kleuter- en lagere scholen. Het doel van deze overeenkomst is een structureel samenwerkingsproject tot stand te brengen tussen het OCMW en de scholen om de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan. De scholen zouden hiervoor een jaarlijks forfaitair bedrag kunnen ontvangen in ruil voor een nog effectievere bestrijding van kinderarmoede.

CD&V Hoeilaart pleit er ook voor om nieuwe paden in de strijd tegen kinderarmoede te bewandelen zoals de organisatie van workshops gezond en betaalbaar koken, het geven van vorming rond kinderarmoede aan leerkrachten, de opsporing van kinderarmoede bij kinderdagverblijven, onthaalouders of via organisaties die met kinderen werken. “Een structureel beleid dat een lang termijneffect heeft op kinderarmoede en dat een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van gezinnen in armoede nastreeft”, dienen we te beogen, volgens Marie-Paule Bockstal.

We mogen niet blijven talmen maar dienen structurele en succesvolle initiatieven ter bestrijding van verdoken (kinder)armoede op poten te zetten. De bestrijding van kinderarmoede vormt voor CD&V Hoeilaart één van de beleidsprioriteiten op sociaal vlak opdat alle kinderen zouden meetellen.

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren – CD&V-fractie OCMW-raad

E-mail: youri.vandervaeren@gmail.com Volg ons op Facebook : https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart/
Webstek: http://hoeilaart.cdenv.be/

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 februari 2017 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart hield geslaagde nieuwjaarsreceptie!

cdv-hoeilaart-groepsfoto-januari-2017

Ondanks de bittere koude was er vrijdag heel wat volk op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Hoeilaart. Bij een hapje en een tapje werd er eerst en vooral geklonken op het nieuwe jaar. Els Van Hoof kwam als gastspreker als eerste aan de beurt. Els is volksvertegenwoordiger voor CD&V, komt uit Leuven en is eveneens voorzitter van “Vrouw en Maatschappij”, de grootste politieke beweging van het land. Els had het in haar toespraak vooral over de waarden van de Christendemocratie. Het is een verhaal van rechten en plichten, niet links of rechts van het politieke spectrum, maar radicaal in het midden.

Daarna kwam Voorzitter Alain Borreman aan de beurt. Hij sprak voornamelijk over de Hoeilaartse politiek, maar toch met verwijzingen naar het populisme dat vandaag overal floreert.

Bron: Hoeilander.be –  Klik hier voor de nieuwjaarstoespraak.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 24 januari 2017 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart schuift ideeën voor beter OCMW-bestuur naar voren!

Het einde van 2016 nadert met rasse schreden, zo ook het werkingsjaar in het OCMW Hoeilaart. CD&V Hoeilaart komt met een aantal voorstellen op de proppen om o.a. de personeelstevredenheid en de thuiszorg naar een hoger niveau te tillen.

Youri_Vandervaeren_Marie-PauleCD&V Hoeilaart stelde helaas vast dat er op de voorbije raden slechts 4 OCMW-raadsleden van de Open-VLD/PRO Hoeilaart meerderheid aanwezig waren zodat deze raden enkel door onze medewerking konden plaatsvinden. CD&V Hoeilaart stelt zich steeds constructief op en waar we kunnen, leveren we steeds een positieve inbreng aan alle dossiers die bijdragen tot het algemeen en maatschappelijk welzijn. “Goed beleid kan je maar bereiken als er ook een sterk geëngageerde meerderheid is”, betoogt Youri Vandervaeren, OCMW-fractieleider voor CD&V Hoeilaart. Wij doen dan ook een warme oproep aan de meerderheid om maximaal aanwezig te zijn op de raad zodat de werking van het OCMW niet in het gedrang hoeft te komen.

Alle besparingsinspanningen ten spijt, heeft het OCMW Hoeilaart de voorbije maanden een aanslag op haar financiën gepleegd. Er werd voor ongeveer 77.000 € aan gemeenschapsgeld over de balk gegooid! Dit buitensporig bedrag werd aan te vermijden ontslagvergoedingen uitbetaald. Onze inwoners verwachten een correcte besteding van de schaarse overheidsmiddelen!
Deze som had nochtans nuttig kunnen aangewend worden voor initiatieven die de Hoeilaartse bevolking, de OCMW-cliënten en het personeel ten goede hadden gekomen. Om de werkdruk bij het personeel te verlagen zou extra aandacht besteed kunnen worden aan de leefbaarheid van de werkomgeving voor het personeel: daar waar nodig ergonomisch verantwoorde aanpassingen, bijkomende elektrische hoog-laagbedden, tiltoestellen en het gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen. Tenslotte engageren onze OCMW-medewerkers zich dagelijks met hart en ziel om kwaliteitsvolle, goede en menselijke zorgen te verstrekken. Om de wachtlijst van het woonzorgcentrum te doen krimpen, kunnen nog meer steun en maatregelen voorzien worden die mensen langer thuis kunnen doen blijven. Sterker inzetten op de thuiszorg is nodig om senioren ook in de toekomst op een menswaardige manier thuis te laten wonen. Zo kan er gedacht worden aan de structurele inzet van het seniorenteam alsook aan meer ondersteuning onder de vorm van gemeentelijke subsidies voor kleine of grotere aanpassingswerken binnenshuis die langer thuis wonen mogelijk maken.

Wij wensen Mevrouw Ine Leemans, die vanaf 1 januari 2017 als OCMW-secretaris zal opereren, alle succes toe in haar nieuwe functie.

CD&V Hoeilaart spoort het OCMW aan om meer daadkracht aan de dag te leggen zodat de beleidsplannen maximaal kunnen gerealiseerd worden!

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden voor CD&V Hoeilaart
Volg ons op Facebook : https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart/ – Webstek: http://hoeilaart.cdenv.be/

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 december 2016 in Politiek

 

Géén nieuw megalomaan bouwproject in Hoeilaart!

Het plan dat nu voorligt is megalomaan en financieel voor Hoeilaart onbetaalbaar.

jeugdlokalen JoengeleOok de gemeentelijke sport- en jeugdraad hebben hierover geen advies gegeven.

In onze visie kiezen wij zéér duidelijk om de volledige site Joengele, waar nu reeds Scouts en Chiro hun lokalen hebben, voor te behouden voor alle jeugdinfrastructuur, inclusief een nieuw jeugdcentrum. De bestaande gebouwen en buitenruimte kunnen perfect en op een duurzame manier aangepast worden aan de hedendaagse wensen van onze jeugdverenigingen.

Het oprichten van nieuwe woningen op deze locatie is absoluut niet nodig en is tevens onverenigbaar met activiteiten van de Hoeilaartse jeugdverenigingen. Het zal op die locatie alleen maar zorgen voor nieuwe burenhinder. Het is geen gemeentelijke opdracht om Hoeilaart verder vol te bouwen met woningen om zo de verstedelijking nog verder in de hand te werken.

Voor onze Hoeilaartse sportverenigingen is het zeker nodig om de sporthal uit te breiden en duurzamer te maken. Sport is niet alleen gezond, maar draagt ook bij tot een warmere samenleving. Daarom moet er doordacht en efficiënt in moderne en aangepaste sportinfrastructuur geïnvesteerd worden.

Wij zijn van mening dat dit enkel kan door de site rond onze huidige sporthal exclusief voor te behouden voor sportactiviteiten.

Het voorstel dat nu voorligt kunnen wij niet steunen en is enkel opnieuw een plan op maat van projectontwikkelaars. Als dit voorstel toch volledig wordt uitgevoerd zullen sommige sportverenigingen achteraf over het resultaat zwaar ontgoocheld zijn.

Wij vragen dan ook om dit voorstel grondig bij te sturen zodat het niet alleen betaal- en realiseerbaar wordt maar waarbij het ook op lange termijn de juiste keuze is voor iedereen in Hoeilaart.

http://hoeilaart.cdenv.be/spotlight/geen-nieuw-megalomaan-bouwproject-in-hoeilaart
https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart/

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 30 november 2016 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart tevreden: asociale milieubelasting eindelijk geschrapt!

groepsfoto youri vandervaeren

Wat CD&V al jaren vraagt, hebben OpenVLD en PRO Hoeilaart eindelijk gedaan: de asociale milieubelasting wordt geschrapt! In 2015 werd deze pestbelasting door de meerderheid nog vastgelegd tot 2018. CD&V heeft altijd gezegd dat deze forfaitaire belasting niets te maken had met het milieu en ook totaal niet strookte met het principe van “de vervuiler betaalt”. CD&V is dan ook blij dat de gezinnen zo 50 Euro kunnen besparen. Met het schrappen van deze belasting wordt voor CD&V één van haar doelstellingen realiteit.

Maar niet alleen door deze milieubelasting werden de hoeilanders zwaarder belast, ook de personenbelasting en de “opcentiemen” werden in het begin van de legislatuur door OpenVLD en PRO Hoeilaart drastisch verhoogd. CD&V vraagt dan ook om deze belastingen terug te brengen naar het peil van voor 2012. De Hoeilanders zijn al zwaar genoeg belast door de verkoop van de waterdienst waardoor iedereen praktisch het dubbele betaalt voor zijn (hoeilaarts!) drinkwater.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 november 2016 in Politiek

 

WIJ-blad zoomt in op project “Leefbaar Hoeilaart”!

CD&V Hoeilaart heeft op 7 oktober de grote lijnen bekend gemaakt van het project “Leefbaar Hoeilaart” waarmee we naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen gaan.

CD&V zal dan ook inzetten op deze 5 pijlers:

  1. Geen stad in ons dorp
  2. Radicaal sociaal
  3. Ruimte voor Onderwijs
  4. Mobiliteit is een prioriteit
  5. Het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart

Ontdek er alles over in ons “WIJ-blad” van oktober. Veel leesplezier!

cdv-hoeilaart-wij-blad-oktober-2016-1 cdv-hoeilaart-wij-blad-oktober-2016-2

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 oktober 2016 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart pleit voor lokaal dienstencentrum!

CD&V Hoeilaart is al jaren pleitbezorger van de oprichting van een lokaal dienstencentrum in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt. De oprichting van een dienstencentrum is trouwens één van de speerpunten van ons project “Leefbaar Hoeilaart” voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Lokale dienstencentra bieden informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Zo kunt u er terecht met vragen over thuiszorg of kunt u meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals yoga- of knutselsessies. U kunt er lessen volgen om met de computer te leren werken of een taal te leren,…

Maar daarnaast bieden de lokale dienstencentra ook hulp aan bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Op die manier wil het centrum u helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. U kunt er naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, u kunt er warm eten, hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen, een personenalarmtoestel aanvragen, …

Een lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie. Door het aanbod in het dienstencentrum worden ze aangemoedigd in hun zelfredzaamheid en kunnen ze vaak ook kennis maken met andere vormen van thuiszorg. Die dragen er op hun beurt toe bij dat deze mensen langer thuis kunnen blijven wonen en veel minder snel de stap naar residentiële zorg moeten zetten.

Artikel “Samen eten om eenzame bejaarden te helpen”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 oktober 2016 in Politiek

 

Waarom CD&V Hoeilaart mee de kar trekt voor een toegankelijke dienstverlening dicht bij de mensen?

Beste OCMW-Voorzitter,

We hebben uw artikel “Waarom gokkantoren openen en werkwinkels sluiten in de Druivenstreek” met veel aandacht gelezen.
We kunnen volmondig zeggen dat we volledig akkoord gaan met uw analyse. Het is inderdaad spijtig dat veel organisaties de druivenstreek verlaten.
Alleen: wat doen we er aan?
CD&V HoeilaartToen in 2012 de CM (Christelijke Mutualiteit) besloot haar kantoor te sluiten in Hoeilaart, heeft de CD&V als enige politieke partij gereageerd. We hebben gesprekken aangeknoopt met de CM en hebben geprobeerd de beslissing tegen te houden. Dit is niet gelukt, maar we hebben wel een aantal andere zaken uit de brand kunnen slepen.
Waarom bent U toen ook niet tussenbeide gekomen?
Het Vredegerecht in Overijse is nog een goed voorbeeld. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, heeft CD&V Overijse onmiddellijk gereageerd en contact gezocht met de Minister van Justitie. Dat heeft zijn vruchten afgeleverd en CD&V Overijse mag terecht fier zijn dat ze er in geslaagd zijn het Vredegerecht in Overijse te houden.
Is dat tenslotte niet de taak van de politieke partijen: opkomen voor de belangen van de inwoners?
Een laatste voorbeeld: de waterdienst van Hoeilaart was ook een dienst die dicht bij de mensen stond. Nu moet je naar het verre Leuven. Waarom bent U akkoord gegaan om onze waterdienst te verkopen?
Als Schepen of OCMW Voorzitter kan je nog meer gewicht in de schaal leggen om organisaties over te halen actief te blijven in onze Gemeente. Waarop wachten jullie? CD&V zal U steunen waar het kan.
Tenslotte nog dit: een deel van uw titel is ook “waarom gokkantoren openen?” Het antwoord daarop mag ook wel eens gegeven worden: omdat de Burgemeester (en dus ook het Schepencollege) hierover een positief advies heeft gegeven!

Met de beste Groeten,

De CD&V Mandatarissen: Alain Borreman, Wim Laureys, Jan Van Assche, Patrick Demaerschalck, Youri Vandervaeren, Marie-Paule Bockstal.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 januari 2016 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart neemt financiële situatie WZC Hof ten Doenberghe onder de loep.

WZC Hof ten DoenbergheDe CD&V en N-VA fractie hebben met de nodige aandacht het onlangs gepubliceerd rapport “Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen.” gelezen. In deze studie wordt de financiering van de ouderenzorgsector in Vlaanderen geanalyseerd, in het bijzonder de financiële leefbaarheid van de woonzorgcentra anno 2012.

Het verlies in het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe per dag en per bed, gebaseerd op de recent ingevoerde BBC-boekhouding, lijkt op het eerste zicht beperkt maar in werkelijkheid geven deze cijfers een vertekend beeld! Enerzijds worden deze cijfers immers vergeleken met cijfers uit de NOB-boekhouding (nieuwe OCMW-boekhouding) uit 2012 die op een volledige andere leest is geschoeid dan de boekhouding van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het huidige verlies van 1,2 euro per dag en per bed wordt dus vergeleken met cijfers uit 2012. Anderzijds wordt het “beperkte verlies” daarenboven gecompenseerd door o.a. een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW die tussen 2012 en 2019 zal verdubbelen. Als we de voorziene gemeentelijke bijdrage van 2019 vergelijken met de bijdrage in 2006 onder CD&V/Pro Hoeilaart bestuur dan spreken we zelfs over een stijging van bijna 100%! Hield het verlies wel rekening met de rentelasten van de leningen, de afschrijving van de gebouwen, de loonkosten van de directie, etc.?

De dagprijs in ons woonzorgcentrum ligt vandaag de dag ongeveer 20% hoger dan de gemiddelde dagprijs in een rusthuis beheerd door het OCMW. Dit levert ons rusthuis 332.150 euro aan extra inkomsten op jaarbasis op. Ondanks deze extra inkomsten en sterkere financiële inspanningen van de gemeente waarin de Hoeilaartse bevolking onrechtstreeks haar steentje bijdraagt slaagt het woonzorgcentrum er vooralsnog niet in om rendabel te zijn. Een te grote kloof (+/- 30%) tussen het aantal erkende RVT-bedden en het aantal zwaar zorgbehoevenden in ons rusthuis ligt hier mede aan de basis. De opvang van zwaar zorgbehoevenden mag dan misschien wel terecht een prioriteit zijn, belangrijk is dat de erkenning van RVT-bedden grotendeels parallel loopt, licht Youri Vandervaeren, OCMW-fractieleider voor CD&V Hoeilaart toe.

De CD&V en N-VA fractie zijn voorstander van een performanter beleid waarbij structurele en efficiënte maatregelen het woonzorgcentrum financieel gezonder kunnen maken. Laten we alvast werk maken van meer erkende RVT-bedden en een performanter (personeels)beleid!

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden voor CD&V Hoeilaart

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 7 januari 2016 in Politiek

 

Zal het OCMW Hoeilaart opteren voor een performanter (personeels)beleid?

CD&V Hoeilaart spoort OCMW tot performanter beleid aan!

performanter_beleid

Het jaarverslag 2014 en de meerjarenplanning 2016-2019 werden op de afgelopen OCMW-raden goedgekeurd. CD&V Hoeilaart kwam tot de conclusie dat een performanter (personeels)beleid aangewezen is!

Het OCMW Hoeilaart zette in 2014 verder in op een versterkte samenwerking met de gemeente. In het jaarverslag staat ook te lezen dat het OCMW een stabiele werkgever in 2014 is gebleken. Het dynamisch seniorenteam startte einde oktober 2014 een succesvol nieuw initiatief op: “Met het Seniorenteam aan tafel”. De meerjarenplanning 2016-2019 legt een aantal accenten voor de komende jaren. Zo verkiest het OCMW om de thuiszorg verder te blijven ontwikkelen met een geïntegreerde poetsdienst alsook om de werking van het dagverzorgingscentrum verder te verfijnen. Het OCMW wenst eveneens de sociale dienst verder uit te bouwen.

Het jaarverslag 2014 legde helaas ook een aantal pijnpunten bloot. CD&V Hoeilaart kan zich niet van de indruk ontdoen dat de werkdruk bij het sterk gewaardeerd personeel zienderogen toeneemt. Wij schuiven de drie voornaamste redenen hiervoor naar voren:

toename werkdruk

Bovenvermelde beleidsmaatregelen riskeren het OCMW-personeel te sterk onder druk te zetten met alle gevolgen van dien. CD&V Hoeilaart vindt het daarom uiterst belangrijk dat we als OCMW blijvend aandacht hebben voor;

pesoneelstevredenheid_werkdruk

Wij pleiten dan ook voor de structurele aanpak van de werkdruk o.a. door jaarlijkse functioneringsgesprekken en zeer regelmatig werkoverleg. Beide spelen een grote rol bij het signaleren, bespreekbaar maken, analyseren en aanpakken van werkdruk en werkstress. Vanuit deze gesprekken kan eventueel een actieplan opgesteld worden dat dient te leiden tot een betere beheersing van de werkdruk en tot de verdere optimalisatie van de personeelstevredenheid. Ook een efficiëntere werkverdeling door bepaalde disciplines over de afdelingen heen te laten werken kan soelaas bieden.

Naar een integraal ziekteverzuimbeleid?

Het OCMW kampt spijtig genoeg al jaren met langdurig ziekteverzuim. Ondanks een minieme daling in 2014, dienen we vast te stellen dat er nog heel wat inspanningen dienen geleverd te worden om het percentage van het gemiddeld ziekteverzuim van een OCMW te halen (6,30%). De actieplannen rond ziekteverzuim leggen voornamelijk de klemtoon op het curatieve aspect.

“Investeren in een integraal ziekteverzuimbeleid (preventief, curatief) waarbij de specifieke verzuimoorzaken voldoende gekend zijn, zal, mijns inziens, nog meer zijn vruchten afwerpen”, aldus Youri Vandervaeren, fractieleider in de OCMW-raad voor CD&V Hoeilaart.

ziekteverzuim

(twee)Jaarlijks voortgangsrapport als toetssteen van het beleid?

CD&V Hoeilaart concludeerde uit het meerjarenplan 2016-2019 dat er na 3 jaar beleid nog steeds geen tussentijdse rapportering van de actieplannen werd uitgevoerd! Het lijkt ons dan ook aangewezen om vanaf heden minimaal 2-jaarlijks een voortgangsrapport op te stellen met een stand van zaken van de uitvoering van de beleidsovereenkomst en met een evaluatie van de in het meerjarenplan opgenomen doelstellingen teneinde efficiënt en effectief te werken. Dit alles met het oog op een performantere organisatie waarbij een maximale afstemming tussen het OCMW en de beoogde doelstellingen wenselijk is.

Wij achten het opportuun om bijgestuurde en/of nieuwe acties aan dit jaarverslag en deze meerjarenplanning te koppelen om de kwaliteit van dienstverlening en de personeelstevredenheid naar een hoger niveau te kunnen tillen.

CD&V Hoeilaart wenst tot slot alle personeelsleden te bedanken voor hun dagelijkse tomeloze inzet die sterk geapprecieerd wordt door onze cliënten en familieleden!

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden voor CD&V Hoeilaart
E-mail: youri.vandervaeren@gmail.com – Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 9 december 2015 in Politiek