RSS

Gemeenteraad/OCMW-raad

OCMW-raad

Ik zetel sinds januari 2014 als fractievoorzitter voor CD&V Hoeilaart in de OCMW-raad. Hou mijn blog regelmatig in de gaten voor meer informatie over het reilen en zeilen binnen het OCMW Hoeilaart!

GEMEENTERAAD

Als gemeenteraadslid wens ik op een constructieve manier te wegen op het Hoeilaartse beleid. Hieronder vindt u een overzicht van mijn ingediende agendapunten en interpellaties.

De antwoorden van de gemeenteraad zijn een letterlijke weergave van de notulen.

Gemeenteraad 23 april 2012

Toelichtende nota “Goe gespeeld” charter

De gemeente Hoeilaart is een kindvriendelijke gemeente. Getuige hiervan zijn o.a. de recentelijke vernieuwing en inplanting van een aantal spel- en sportterreinen, de speelstraten en andere lovenswaardige initiatieven. In die optiek kan de stap naar de ondertekening van het “Goe Gespeeld” charter dan ook niet groot zijn.
Dit charter spoort gemeenten aan een speelvriendelijk beleid te voeren. Kinderen hebben tenslotte recht op spel én op speelruimte. Deze rechten zijn verankerd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het is onze taak om ze te beschermen.Spelen is niet alleen van belang voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen, het is ook een schitterend middel om de sociale cohesie in wijken en buurten te bevorderen.

Kort samengevat kom het charter hierop neer:

In onze gemeente…

– spelen kinderen in alle openbare ruimte
– spelen kinderen in het groen
– is spelen geen overlast
– kunnen kinderen zich veilig verplaatsen
– is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk
– creëren lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen
– houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact op kinderen en jongeren
– ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte

Voorstel van beslissing

De gemeenteraad besluit om:

Art 1 : dit charter voor te leggen ter advies aan de bevoegde raden.
Art 2 : het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van deze beslissing.

Besluit Gemeenteraad

Gelet op de toelichtingsnota van dhr. Vandervaeren;
BESLUIT : Met 9 ja-stemmen, 11 neen-stemmen, 1 onthouding.
ART. 1: dit charter NIET voor te leggen ter advies aan de bevoegde raden.
ART. 2: het college van burgemeester en schepenen NIET te gelasten met de verdere
uitvoering van deze beslissing.
* * *

Personeelstekort Politiezone Druivenstreek

Inbraken in de gemeente Hoeilaart zijn schering en inslag. Een recent artikel in de pers trok
mijn aandacht en blokletterde: “Inbrekers profiteren van personeelstekort bij Politiezone
Druivenstreek.” Een commissaris bevestigde in dit artikel dat de politiezone maximaal
patrouilleert om inbraken tegen te gaan. Maar de commissaris geeft ook toe dat dit door
personeelstekort niet altijd evident is. “Bij de politiezone staan momenteel 12 vacatures
open. De politiezone probeert deze vacatures deels op te vullen door personeel bij de
Federale Politie te vragen maar zij kunnen niet alle tekorten opvullen.”
In het zonaal politieplan 2009-2012 wordt in het voorwoord nog eens extra gealludeerd op dit
personeelstekort: “Permanente problemen bij de invulling van het personeelskader bleken bij
de uitvoering een niet te miskennen kritieke succesfactor.” De jaarverslagen van de laatste
jaren liegen er ook niet om. Als we deze erop nalezen wringt het schoentje voornamelijk bij
het operationeel personeel.
De voorbereidingen voor het zonaal politieplan 2013-2016 zijn volop bezig. De grootschalige
bevolkingsbevraging kaderde hierin en geeft duidelijk aan dat de Druivenstrekenaar de
aanpak van inbraken in woningen van primordiaal belang vindt. De CD&V-fractie hoopt dan
ook ten zeerste dat er aanvullende efficiënte initiatieven zullen genomen worden in dit plan
om de inbrakenplaag een halt toe te roepen en dat alles in het werk zal gesteld worden om
het personeelstekort zo snel mogelijk terug te dringen.
De Politiezone Druivenstreek kampt sinds jaren met een structureel personeelstekort.
Daarom had ik graag van u vernomen:
– Wat zijn de knelpunten bij de aanwerving van politiepersoneel in de Politiezone
Druivenstreek?
– Hoe worden deze knelpunten concreet aangepakt?
– Welke initiatieven zal de politiezone nemen om het tekort aan operationeel personeel
zo spoedig mogelijk weg te werken?
– Welke bijkomende initiatieven zal de politiezone nemen om de inbrakenplaag in te
dijken naast de bestaande klassieke initiatieven (zoals pro-actief technopreventief advies,
het inzetten van preventieve patrouilles en ruiterij- en overlastpatrouilles, regelmatige
controles tegen rondtrekkende daderbendes, etc.)?

Antwoord Gemeenteraad

Dhr Vandenput geeft aan dat het niet de bedoeling is om de politieraad over te doen.
Hij bevestigt dat er een structureel tekort is aan politiepersoneel, voornamelijk wat
betreft inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie. Het basisprobleem situeert zich op
het niveau van de instroom op nationaal vlak. De instroom is momenteel groter dan de
uitstroom.
Hij schetst de problemen waarmee de politiezone Druivenstreek specifiek kampt. In
eerste instantie betreft het dan de ligging, dicht bij het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, waar betere financiële voorwaarden gelden.
Hij geeft aan te willen evolueren naar een lokaal recruteringssysteem.
Dhr. Vandervaeren poneert dat Hoeilaart een inbrekersparadijs is.
Dhr.Vandenput spreekt dit tegen en geeft aan dat 40 % van de operationele inzet
besteed wordt aan inbraakpreventie en recherche in verband met inbraken.
Hij stelt dat er meer politiepersoneel op straat aanwezig is dan voorheen.

’t Roth: werken aan het GEN

In het kader van de werken aan het spoor werd het tracé van het werfverkeer op vraag van
Infrabel in de wijk ‘t Roth gewijzigd. Het College van Burgemeester en Schepenen stemde
hiermee in.
Voor de werf ter hoogte van het station Hoeilaart (GEN Fase III) verliep de aanvoer in eerste
instantie uitsluitend via de IJzerstraat of via de Charles Melottestraat/Vlaanderenveldstraat.
Sinds enkele maanden maakt men voor deze werf ook gebruik van de
Meutedreef/Overwinningsstraat wanneer er geen ‘betonstortingen’ moeten gebeuren ter
hoogte van de Nilleveldstraat. De routewijziging gaf tevens aanleiding tot de invoering van
een snelheidsbeperking van 30 km/u.
Graag hadden we als CD&V fractie hieromtrent een aantal vragen gesteld.
– Hoeveel snelheidscontroles werden er sinds de invoering van de snelheidsbeperking
van 30km/u in de wijk ’t Roth gehouden?
– Hoeveel processen-verbaal voor overdreven snelheid werden er opgesteld?
– Werd er overgegaan tot plaatsbeschrijvingen naar aanleiding van de tracéwijziging?
– Waarom heeft de gemeente niet geopteerd voor een zone met twee
snelheidsbeperkingen? (30 km/u voor zwaar werfverkeer, 50 km/u voor gewoon verkeer)

Antwoord

Dhr. Vandenput geeft aan dat tot op heden 1 snelheidscontrole georganiseerd werd,
waarbij 136 voertuigen gecontroleerd werden, waarvan er 99 een overtreding
begingen en waaromtrent 77 pv’s werden opgesteld.
Hij geeft aan dat er nog controles zullen volgen.
Hij bevestigt dat het een bewuste keuze was om geen dubbele snelheidszone in te
voeren omdat het materiaal ontbreekt om dit te controleren.
Dit wordt betwist door de leden van de CD & V-fractie.
Dhr. Vandenput geeft aan dat een plaatsbeschrijving niet plaatsvond.
Op vraag van dhr. Van Assche bevestigt hij dat de toestand van de wegen wel in kaart
werd gebracht.

Gemeenteraad 27.02.12

Toelichtende nota

De kinderopvang in Vlaanderen zit nog steeds in een stroomversnelling: nooit was het gebruik ervan of de behoefte er aan hoger dan vandaag. Bijna 56% van de kinderen van 3
maanden tot 3 jaar maken regelmatig gebruik van kinderopvang. Van de schoolgaande kinderen (tot 12 jaar) maakt bijna 50% regelmatig gebruik van buitenschoolse opvang. De
Vlaamse regering beseft dat het huidig aanbod opvangplaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar ruimschoots onvoldoende is om aan de stijgende vraag te voldoen. Als kwantitatieve
doelstelling heeft de Vlaamse regering de zogenaamde Barcelona-norm vooropgesteld: voor 33% van de kinderen tot 3 jaar wil zij een formele dagopvangplaats beschikbaar hebben.
Om deze Barcelona-norm in elk arrondissement te bereiken is er een bijkomende nood aan 3.176 plaatsen in Vlaanderen.
In Hoeilaart werd op de gemeenteraad van 27 juni 2011 de tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 goedgekeurd. Uit deze evaluatie leidde de CD&Vfractie
af dat de gemeente ook nog heel wat inspanningen diende te leveren op het vlak van kinderopvang. Ik citeer een aantal alarmerende berichten:

– “Wanneer we kijken naar de samenstelling van de groep onthaalouders, stellen we vast dat er weinig nieuwe initiatieven gestart zijn de voorbij jaren en kunnen we er, gezien de
leeftijd van een aantal onthaalouders, van uitgaan dat het aantal initiatieven op korte termijn zal dalen. Aangezien een groot deel van de opvangplaatsen gerealiseerd wordt bij dit soort
opvangvoorzieningen, kan dit op middellange termijn voor problemen zorgen.”
– “In onze gemeente is er geen initiatief buitenschoolse opvang, geen georganiseerde opvang voor zieke kinderen, opvang tijdens snipperdagen, op onregelmatige uren,…
allemaal dingen waar regelmatig vraag naar is.”
– “Ook voor wat betreft de voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen kan men enkel op een beperkt aantal plaatsen terecht. De beide scholen organiseren dit en
melden regelmatig dat het aantal kinderen dat opgevangen dient te worden, blijft stijgen en dit ook voor hen organisatorisch steeds moeilijker wordt.”

We bespeuren weliswaar een aantal initiatieven rond kinderopvang te Hoeilaart maar de hamvraag blijft: Kunnen deze initiatieven echt het verschil maken opdat o.a. 33% van de
Hoeilaartse kinderen onder de 3 jaar verzekerd zouden zijn van een aangepast kinderopvangaanbod (Barcelona norm)?

Het decreet “voorschoolse kinderopvang” zal binnen afzienbare tijd in voege treden. Hierdoor zal elke gemeente verplicht worden om een lokaal loket kinderopvang op te richten.
Dit loket zal als doel hebben om de zoektocht naar kinderopvang voor de gezinnen te vergemakkelijken en zo de toegankelijkheid tot kinderopvang te verbeteren.
De CD&V-fractie drukte op de gemeenteraad van 27 juni 2011 haar grote bezorgdheid uit over het acuut tekort aan kinderopvangplaatsen te Hoeilaart. Via deze interpellatie wensen
wij ons, bijna 1 jaar later, te vergewissen van de huidige stand van zaken rond kinderopvang.

Daarom had ik graag van u vernomen:

– Over hoeveel kinderopvangplaatsen voor kinderen onder de 3 jaar beschikt de gemeente op dit moment? Hoe verhoudt zich dit aantal t.o.v. het totaal aantal Hoeilaartse kinderen tussen 0 en 3 jaar?
– Hoe ligt momenteel de verhouding vraag/aanbod m.b.t. kinderopvang voor kinderen onder de 3 jaar in Hoeilaart?
– Over hoeveel onthaalouders beschikt de gemeente Hoeilaart op dit ogenblik en hoe verhoudt zich dit cijfer t.o.v. 2011?
– Werden er recentelijk nieuwe kinderopvanginitiatieven door onthaalouders opgestart?
– Welke initiatieven heeft de gemeente genomen om ervoor te zorgen dat nieuwe kinderopvanginitiatieven zich aanbieden?
– Welke nieuwe initiatieven heeft de gemeente genomen opdat bestaande kinderopvangplaatsen actief blijven?
– Wat is de huidige gemiddelde wachttijd voor een kinderopvangplaats in Hoeilaart?
– De gemiddelde wachttijd voor een opvangplaats in het gemeentelijk kinderdagverblijf Solheide bedroeg tot voor kort 1,5 jaar. Wat is de huidige situatie?
– Hoeveel kinderen staan momenteel op de wachtlijst in het gemeentelijk kinderdagverblijf?
– In welk stadium bevinden zich de verhuisplannen van het Kinderdagverblijf Solheide?
– Plant de gemeente bijkomende initiatieven ter bevordering van de buitenschoolse kinderopvang?
– Worden hedentendage beschikbare kinderopvangplaatsen gecentraliseerd op gemeentelijk niveau?
– In afwachting van het decreet “voorschoolse kinderopvang”, plant de gemeente al proactief op te treden met acties die dit decreet onderschrijven? Indien zo, gelieve te
specifiëren.

Antwoord Gemeenteraad 27.02.12

Mevr. Uytterhoeven geeft aan een omstandig antwoord te hebben en stelt voor om hem dit schriftelijk over te maken.
Dhr. Vandervaeren had graag al een antwoord ontvangen op de laatste 2 onderdelen van zijn vraag.
Mevr. Uytterhoeven stelt dat alle informatie met betrekking tot de lokale opvanginitiatieven beschikbaar is in het sociaal huis. De gemeente werd aangeraden voorlopig nog geen
stappen te ondernemen met betrekking tot aankoop van software voor een centraal loket. Ze wijst er ook op dat de Landelijke Kinderopvang geen gegevens meedeelt aan de gemeente
met betrekking tot de bezetting van de eigen initiatieven. Ze geeft aan dat het antwoord op het laatste onderdeel volledig verweven zit in de gegevens die ze nog bezorgt aan dhr. Vandervaeren.

Gemeenteraad 30.01.12

Overeenkomstig artikel 32 van het gemeentedecreet wens ik volgende vragen te stellen, onder de vorm van een interpellatie, op de gemeenteraad van 30 januari 2012.

Uit cijfermateriaal blijkt dat ieder jaar het aantal jongeren met significante gehoorschade toeneemt. De laatste twintig jaar is het aantal jongeren met gehoorproblemen
verdrievoudigd. De Vlaamse regering wenst daarom gehoorschade door te luide muziek aan te pakken en heeft hiervoor een reglementering van het maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten
eind december 2011 principieel goedgekeurd. De definitieve goedkeuring van de reglementering wordt verwacht in februari 2012. Vanaf 1 januari 2013 zijn de normen
bindend en afdwingbaar. Dit geeft iedereen de tijd om het meten en/of registreren van het geluidsniveau onder de knie te krijgen, na te gaan hoe en waar meetapparatuur kan gehuurd
worden, de maximale geluidsniveaus te respecteren en zich in orde te stellen met de meldingsplicht of indien nodig vergunningsplicht. Zo zullen er een aantal zaken veranderen
voor jeugdhuizen, cafés en muziekclubs. In 2010 ging het gemeentebestuur en de organisatoren van de fuiven het engagement aan om dat jaar extra aandacht te hebben voor geluidsoverlast en gehoorschade. Het charter met betrekking tot het beperken van gehoorschade tijdens muziekactiviteiten werd ondertekend door verschillende Hoeilaartse verenigingen. Vanuit het gemeentebestuur werd ook het initiatief genomen om gratis oordopjes te verdelen bij een aantal fuiven en optredens. Door deze nieuwe geluidsnorm zullen we allen nog bewuster bezig zijn met geluid en
gehoorbescherming en zullen we erin slagen om gehoorschade tot een minimum te beperken.

Daarom had ik graag van u vernomen:

– Zal de gemeente het overgangsjaar 2012 aanwenden om de maximale geluidsniveaus in voege te laten treden?
– Welk bijkomende sensibiliseringsacties zal de gemeente op touw zetten om deze gewijzigde geluidsnorm kenbaar te maken?
– Plant de gemeente aanvullende ondersteuning voor de Hoeilaartse verenigingen, het jeugdhuis, etc. in het kader van deze nieuwe geluidsnorm?

Antwoord Gemeenteraad

Mevr. Gahy geeft aan dat er geluidsmetingen gepland zijn en ze hiervan het resultaat wenst af te wachten.
Ze bevestigt eveneens dat er een bijscholing voorzien is voor een aantal personeelsleden van de jeugd- en cultuurdienst.
Dhr. Van Assche wijst op het te hoge geluidsniveau tijdens de organisatie van Sprinkels. Hij acht ingrijpen, zeker bij kinderactiviteiten, noodzakelijk.

Gemeenteraad 21.12.11

Sensibilisering Hoeilaartse jeugd via brochure “Jong gespuis in het gemeentehuis.”

Toelichtende nota
De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 staan voor de deur. Een boeiende periode voor politici. Maar zeker ook voor kinderen, jongeren en hun verenigingen. Om hen goed voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen vindt CD&V Hoeilaart het immers belangrijk dat jongeren bewust stemmen, dit maakt gemeentepolitiek toegankelijker voor de jeugd.

Eén derde van de Vlaamse bevolking is jonger dan dertig jaar. Kinderen en jongeren ‘tellen’ dus letterlijk mee. Eén derde van hen heeft ook een effectieve stem; de rest zit nog even in de wachtkamer van de democratie. Met die stem kunnen ze ook iets doén. Als individu, met de jeugdraad, klas, vereniging of jeugdbeweging hebben jongeren heel wat mogelijkheden om zelf hun zegje te doen en daadwerkelijk iets te veranderen. De brochure ‘Jong gespuis in het gemeentehuis’ legt jongeren van naaldje tot draadje en op een laagdrempelige manier uit hoe hun stad of gemeente in elkaar zit, wie er allemaal werkt, welke mensen de touwtjes in handen hebben én hoe ook zij mee kunnen bepalen welke beslissingen er genomen worden. Want als je iets te zeggen wil hebben over wat er gebeurt in je gemeente, is het essentieel om de weg te kennen en te weten hoe het werkt. De nieuwe editie van de ludieke brochure ‘Jong gespuis in het gemeentehuis’ richt zich op jongeren vanaf 16 jaar.

Dit voorstel onderschrijft trouwens één van de doelstellingen van de Hoeilaartse jeugdraad: “Jeugd informeren rond lokale politiek met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2012”. In het verlengde hiervan kan zelfs een infoavond “Gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren” georganiseerd worden waarbij een jeugdvereniging of het jeugdhuis het voortouw neemt

Voorstel van beslissing

    1. De gemeente verklaart zich bereid om voldoende exemplaren van de brochure “Jong gespuis in het gemeentehuis” aan te kopen.
    2. De gemeente zal de Hoeilaartse jeugd over het bestaan van deze brochure inlichten via de geëigende kanalen.

Beslissing Gemeenteraad

De raad beslist zich niet bereid te verklaren om exemplaren aan te kopen van de brochure “Jong gespuis in het gemeentehuis”.

Opstarten van een proefproject synthetisch DNA (SDNA) te Hoeilaart. Voorstel. Bespreking en beslissing.

Toelichtende nota

Inbraken en (gewapende) overvallen blijven een belangrijke criminaliteitsvorm met een grote impact op het veiligheidsgevoel bij de bevolking. Het voorkomen ervan verdient de volle aandacht, ook van de gemeente Hoeilaart die hier al maar te vaak het slachtoffer van is.
In het jaarverslag 2010 van de Politiezone Druivenstreek prijkt “diefstallen in woningen” op de 1ste plaats. Een recentelijk onderzoek toont aan dat er over een periode van 5 jaar in Hoeilaart gemiddeld in 9,99 woningen op 100 werd ingebroken m.a.w. in Hoeilaart is de kans om inbrekers over de vloer te krijgen een pak hoger dan het Vlaams gemiddelde. Het hoeft ook geen betoog dat tijdens de herfst- en wintermaanden er een verhoogd risico op woninginbraken is omdat de duisternis in die periode vroeger intreedt en wegens verminderde sociale controle.
De SDNA-toepassing is een nieuw middel ter voorkoming van woninginbraken en is zeer nuttig bij de opsporing en identificatie van buit en dader. Ervaringen in Dendermonde geven aan dat het aantal inbraken en overvallen afneemt op die plaatsen waar het toegepast wordt.
Met dit voorstel willen we zowel probleemoplossend als preventief een dam werpen tegen de inbraakgolf in Hoeilaart. Het voorstel houdt concreet in dat waardevolle materialen, zoals juwelen, laptops, etc. kunnen worden gemarkeerd met een unieke synthetische DNA-code. Dit synthetisch DNA licht op bij gebruik van ultraviolet-straling en is gekoppeld aan een DNA-databank dat enkel raadpleegbaar is door de politiediensten.
Maar ook voor het opsporen van daders genereert SDNA een probleemoplossend effect door het leveren van bewijslast. Bij het betreden van een woning of winkel wordt het synthetisch DNA op de betreder gespoten waardoor deze wordt gekenmerkt. Hierdoor kunnen criminelen, die al te vaak vrijuit gaan wegens de afwezigheid van materieel bewijs, makkelijker worden herkend en als dusdanig in beschuldiging worden gesteld.
Het preventief karakter bestaat erin dat politiezones die deze techniek gebruiken dit tevens aankondigen langs de invalswegen alsook de gebruikers zelf door het aanbrengen van een zelfklever op de woning of winkel. Dat de techniek al in heel wat politiezones gebruikt waaronder Dendermonde, Klein-Brabant, Niel, Denderleeuw enz bewijst het nut en de draagkracht van het project. Hopelijk kan Hoeilaart zich vanavond bij deze lijst aansluiten.
Door de combinatie van preventie, ontrading en grotere traceerbaarheid en opspoorbaarheid van gestolen voorwerpen vult SDNA het klassieke technopreventief advies en de sensibilisering via inbraakpreventieve tips goed aan.
Voorstel van beslissing

1. Het gemeentebestuur van Hoeilaart zal het initiatief nemen om in het jaar 2012 en in samenwerking en overleg met de politiezone Druivenstreek een proefproject SDNA in Hoeilaart op te starten.
2. Het gemeentebestuur zal de mogelijkheid onderzoeken om kits met synthetisch DNA ter beschikking te stellen aan de bevolking en hiervoor een efficiënt premiereglement op te stellen.
3. Het gemeentebestuur zal hiervoor bij een volgende budgetwijziging de nodige budgetten vrijmaken.
4. Het gemeentebestuur zal de gemeenteraad minstens twee maal per jaar op de hoogte brengen over het verloop van dit proefproject en zal dit proefproject na één jaar evalueren en eventueel bijsturen.

Beslissing gemeenteraad

De raad beslist overleg te plegen met de politie met het oog op de mogelijke opstart van een proefproject synthetisch DNA.

Gemeenteraad 28.11.2011

Ondertekening charter voor een toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening te Hoeilaart. Voorstel. Bespreking en beslissing.

Toelichtende nota

De drempel naar de maatschappelijke dienstverlening van de gemeente Hoeilaart moet zo laag mogelijk zijn. Het werken aan een toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening wordt beschouwd als een strategisch aandachtspunt voor het Hoeilaarts gemeente- en OCMW-bestuur. Het gaat immers om een opdracht die nauw aansluit bij hun missie en bij de algemene vraag van de inwoner naar een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening. Hoeilaart kan hiertoe de intentieverklaring tekenen die de VVSG opstelde op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen. Daarin staan de basisprincipes van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de gemeente opgesomd. Hierdoor gaat Hoeilaart het engagement aan om deze principes in de praktijk te brengen en bekend te maken bij de lokale bevolking.

Charter voor een toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening

De gemeente en het OCMW van Hoeilaart vinden een goede dienstverlening belangrijk. Daarom willen wij u het volgende garanderen:

1. Wij doen inspanningen om uw behoeften te leren kennen. Enkel zo kunnen wij u de dienstverlening aanbieden die u nodig hebt.
2. Wij streven er naar dat u de dienstverlening op het grondgebied kent en dat u weet waar u met uw vraag of probleem terecht kan.
3. Wij gaan regelmatig na of het huidige aanbod van de lokale dienstverlening bruikbaar is voor u en of het tegemoet komt aan uw verwachtingen.
4. De kostprijs mag u niet verhinderen om gebruik te maken van onze dienstverlening. Indien nodig onderzoeken we of we steun kunnen verlenen aan diegenen voor wie de kostprijs een probleem vormt.
5. Wij trachten onze dienstverlening te organiseren op plaatsen die voor u bereikbaar zijn. Wij brengen de dienstverlening tot bij u indien nodig en haalbaar.
6. Wij doen inspanningen om onze dienstverlening aan te bieden op verschillende momenten en op verschillende manieren, zodat openingsuren voor u geen belemmering vormen.
7. Wij proberen u steeds verder te helpen, ook als uw vraag onduidelijk is of als wij zelf het antwoord niet kennen.
8. Wij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig, maar wij gebruiken deze enkel om u de dienstverlening te leveren die u nodig hebt. Wij respecteren uw privacy.
9. Wij streven naar een snelle, vriendelijke, deskundige en transparante behandeling van uw vraag.
10. Indien de dienstverlening in de gemeente niet aan uw verwachtingen voldoet, dan nodigen wij u uit om dit melden via de

Gemeente Hoeilaart
Tel: 02 658 28 48
Fax: 02 658 28 44
E-mail: info@hoeilaart.be of via de e-meldingskaart: http://www.hoeilaart.be/EloketDetail.aspx?id=71

Meer informatie over de inhoud en de betekenis van dit charter vindt u op onze website: http://www.hoeilaart.be

Minstens één maal om de zes jaren, beslist de gemeenteraad over maatregelen om dit charter in de praktijk waar te maken en houdt de bevolking op de hoogte van de stappen die de gemeente zet om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verbeteren.

Voor het lokaal bestuur Hoeilaart,

De Burgemeester, De OCMW-voorzitter

De Gemeentesecretaris, De OCMW secretaris

Voorstel van beslissing

1. De gemeente verklaart zich bereid dit charter te ondertekenen.
2. De gemeente zal minstens één maal om de zes jaren beslissen over maatregelen om dit charter in de praktijk waar te maken al dan niet aan de hand van een toegankelijkheidsscan.
3. De gemeente zal dit charter ook aan de OCMW raad ter goedkeuring voorleggen.

Beslissing gemeenteraad

De raad beslist niet over te gaan tot ondertekening van het charter voor een toegankelijke dienst- en hulpverlening.

Interpellatie parkeerbeleid

Geachte voorzitter, Geachte gemeentesecretaris,

Overeenkomstig artikel 32 van het gemeentedecreet wens ik volgende vragen te stellen, onder de vorm van een interpellatie, op de gemeenteraad van 28 november 2011.

De aanwezigheid van o.a. het Zoniënwoud, de overheerlijke Vlaams-Brabantse tafeldruif, het gemeentehuis maakt van de gemeente Hoeilaart een trekpleister voor menig toerist, natuur- en paardenliefhebber en sportieveling.

Jaar na jaar zien we de parkeerdruk op een aantal sterk verkeersgenererende momenten in Hoeilaart toenemen. Tijdens deze sterk verkeersgenererende evenementen is het vaak moeilijk om een parkeerplaats in onze prachtige druivengemeente te vinden. Bij eenmalige of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals het druivenfestival, kan de omgeving de extra verkeersstroom meestal niet verwerken. Het belangrijkste kenmerk (en daarmee tevens het belangrijkste knelpunt) voor parkeren bij dergelijke evenementen is dat het normaal beschikbare aantal parkeerplaatsen onvoldoende is voor het verwachte aantal bezoekers.

Het welslagen van een grootschalig evenement hangt voor een groot deel af van een efficiënt parkeerbeleid. Voor bezoekers is er niets zo vervelend als lang in de file te moeten staan of hopeloos te moeten zoeken naar dat ene nog beschikbare parkingplaatsje. Daarom vereisen grootschalige evenementen een grondige voorbereiding en een degelijk parkeerplan. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente nadenkt over een goede communicatie en over een doordachte aanpak van deze parkeerproblematiek.

Daarom had ik graag van u vernomen:

– Welk consequent parkeerbeleid voert de gemeente Hoeilaart bij sterk verkeersgenererende evenementen?
– Beschikt de gemeente over een uitgekiend parkeerplan bij dergelijke evenementen?
– Het huidige mobiliteitsplan wordt onderworpen aan een verbreding en verdieping. Wordt er een al dan niet aangepast parkeerplan voorzien voor grootschalige evenementen?
– Wordt er een systematisch overleg georganiseerd tussen de gemeente, de politiezone Druivenstreek en de betrokken partij(en) bij activiteiten die een grote volkstoeloop veroorzaken?
– Wordt na de organisatie van een dergelijke activiteit, een evaluatiemoment voorzien met de betrokken partij(en), de politiezone Druivenstreek en de gemeente?

Antwoord gemeenteraad

Dhr. Vandenput geeft aan dat er een praktische regeling getroffen wordt in functie van de problemen die zich kunnen stellen bij speciale activiteiten. Voor grote organisaties (meifeesten en druivenfeesten) is er voorzien in een voorafgaande coördinatievergadering en een aansluitende evaluatievergadering.
Dhr. Boydens wijst er op dat de vraag ook handelt over het verbalisatiebeleid, dat nogal durft te verschillen.

Gemeenteraad 24 oktober 2011

Opmaak nulmeeting van alle bestaande fietspaden op Hoeilaarts grondgebied door middel van een meetfiets.

Toelichtende nota:

Begin dit jaar heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het officiële startschot gegeven van de meetactie van fietspaden. Hiervoor stelt zij meetfietsen beschikbaar om het comfort en de kwaliteit van de fietspaden te meten. De technologisch uitgeruste versie van de meetfiets bestaat uit een derde, onafhankelijk bewegend wiel achterop de fiets gemonteerd, in functie van de apparatuur die de trillingen registreert. De resultaten van de metingen worden op die manier niet langer beïnvloed door de fietser (gewicht) of door haar of zijn rijstijl.
Gezien de fietspaden in Hoeilaart niet in opperbeste staat verkeren zou een dergelijke meting in Hoeilaart zeker zijn nut kunnen bewijzen.

Refererend naar het rapport “Comfortaudit fietspaden Vlaanderen” van maart 2009 waarbij het comfort van de fietspaden in Hoeilaart voor verbetering vatbaar is,
Refererend naar de mobiliteitsbrief 2010 – 2011 “Mobiliteit en Openbare Werken” waarin het structureel onderhoud van fietspaden wordt aangemoedigd,
Refererend naar het feit dat de Provincie Vlaams-Brabant het slechts scoort van de vijf Vlaamse provincies op het vlak van de kwaliteit en de hoeveelheid fietspaden,
Refererend naar de oproep van Minister Hilde Crevits om zo veel mogelijk gemeenten aan te sporen om gebruik te maken van de meetfiets,

Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad beslist:

Art 1 : zich te engageren om een globale nulmeeting op te maken van alle bestaande fietspaden op Hoeilaarts grondgebied door middel van een meetfiets.
Art. 2: om hiervoor de nodige budgetten vrij te maken.
Art. 3 : het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing.

Antwoord gemeenteraad

Dhr. Vandervaeren vraagt dat de gemeente een nulmeting zou uitvoeren. Dhr. Henri Vanderlinden stelt dat eerder al een onderzoek gevoerd werd. Hij acht de
fietspaden nu niet prioritair. Dhr. Van Horenbeke geeft aan dat de fietsersbond de fietspaden te Hoeilaart positief beoordeelde.

Interpellatie “Communicatie bij openbare werken.”

Geachte voorzitter, Geachte gemeentesecretaris,

Overeenkomstig artikel 32 van het gemeentedecreet wens ik volgende vragen te stellen, onder de vorm van een interpellatie, op de gemeenteraad van 24 oktober 2011.

De Hoeilaartse bevolking juist en tijdig informeren over openbare werken is een kerntaak van onze gemeente. Wat er beweegt in hun straat, plein of gemeente ligt de Hoeilaartse bevolking en de handelaars nauw aan het hart. Het is hun thuis en vaak ook hun brood. Omdat het hun zorg is, is het de taak van de gemeente om hieraan te werken.
Openbare werken zijn vaak heel ingrijpend, zowel voor bewoners als handelaars. Een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, kunnen heel wat leed voorkomen. Uiteraard worden de bewoners op voorhand geïnformeerd over wat er staat te gebeuren maar dan staat niet iedereen stil bij wat dit concreet kan betekenen voor hun inrit, de toegankelijkheid naar hun woning, de veiligheid op de voetpaden, de gewijzigde verkeerssituatie,…
De gemeente Hoeilaart wordt momenteel geconfronteerd met ingrijpende openbare werken. In de komende jaren staan er ook nog andere grote openbare werken gepland. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de herinrichting van het gemeenteplein, de werken m.b.t. de gescheiden afvoer van afval- en regenwater, etc. Al deze werken vragen veel geduld van de buurtbewoners en handelaars die dagelijks geconfronteerd worden met de lasten die zulke werken met zich meebrengen. Zij tonen veel geduld en begrip bij dit ongemak maar hen in het ongewisse laten kan veel wrevel opwekken.

Daarom had ik graag van u vernomen:

– Welke communicatiekanalen worden vandaag de dag aangewend om betrokken buurtbewoners en handelaars accuraat en tijdig te informeren voor aanvang en tijdens openbare werken?
– Welke communicatiestrategie hanteert men bij onvoorziene omstandigheden tijdens openbare werken?
– Welke initiatieven neemt de gemeente Hoeilaart om kort op de bal te spelen tijdens openbare werken op communicatief vlak?
– Hoe verloopt de controle op het overeengekomen communicatieplan met de aannemer?
– Hoe wordt de informatie van de werfvergaderingen naar de betrokken buurtbewoners en handelaars toe gecommuniceerd?
– Met welke frequentie maakt de gemeente gebruik van de meest moderne informatiemiddelen tijdens openbare werken?

Antwoord gemeenteraad:

Dhr. Vandervaeren informeert naar de communicatiekanalen. Dhr. Maeyens somt de diverse gebruikte kanalen op. Hij geeft aan dat er meer procesmatig gewerkt zal worden.
Dhr. Vandenput bevestigt dat er naar de aannemers toe maatregelen getroffen worden.

Gemeenteraad 27 juni 2011

Gerichtere aanpak van het onderhoud van voet- en fietspaden.
Voorstel. Bespreking en beslissing.

Toelichtende nota

In Hoeilaart zijn de voet- en fietspaden niet in opperbeste staat. CD&V Hoeilaart wenst daarom dat het gemeentebestuur werk maakt van een grondige inventaris van alle voet- en fietspaden. We dienen voor de herstelling van voet- en fietspaden niet te wachten tot een volledige straat opengebroken wordt. CD&V Hoeilaart is voorstander van een aparte aanpak voor voet- en fietspaden. Door de opmaak van een inventaris kan de opgelopen achterstand weggewerkt worden. Eens de achterstand weggewerkt is pleiten wij voor het cyclisch onderhoud van deze voet- en fietspaden.

Refererend naar het rapport “Comfortaudit fietspaden Vlaanderen” van maart 2009 waarbij het comfort van de fietspaden in Hoeilaart voor verbetering vatbaar is,
Refererend naar de mobiliteitsbrief 2010 – 2011 “Mobiliteit en Openbare Werken” waarin het structureel onderhoud van fietspaden wordt aangemoedigd,
Refererend naar het feit dat de Provincie Vlaams-Brabant het slechts scoort van de vijf Vlaamse provincies op het vlak van de kwaliteit en de hoeveelheid fietspaden,

Overwegende dat:

1. de zwakke weggebruiker recht heeft op veilige voet- en fietspaden,
2. de gemeente als taak heeft voor veilige en comfortabele voet- en fietspaden te zorgen,
3. de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van voet- en fietspaden,
4. bij het openbreken van voet- en fietspaden deze terug in oorspronkelijk staat dienen hersteld te worden,
5. de gemeente de pas aangekochte veegmachine zal inzetten voor het onderhoud van voet- en fietspaden,
6. de gemeente voor de inspectie van haar fietspaden een beroep kan doen op de “Handleiding voor de inspectie van fietspaden.”,
7. in de winter ook fietspaden sneeuw- en ijsvrij dienen gehouden te worden,
8. de gemeente bij de aanleg van nieuwe fietspaden zo veel mogelijk zal opteren voor vrijliggende fietspaden,
Voorstel van beslissing

Art. 1: De gemeenteraad beslist om zo snel mogelijk een inventaris te maken van de gebreken aan voet- en fietspaden met een duidelijke markering van de staat ervan om te komen tot een gerichtere aanpak van het onderhoud van de bestaande voet- en fietspaden;

Art. 2: De gemeente zal op basis van deze inventaris de voet- en fietspaden die het meest beschadigd zijn dringend herstellen;

Art. 3: De gemeente engageert zich tot het opstellen van een structureel onderhoudsplan van voet- en fietspaden;

Art. 4: De gemeente zal dienaangaande haar budgetten om voet en fietspaden te onderhouden en aan te leggen efficiënter aanwenden;

Art. 5: De gemeente zal een meldpunt voorzien zodat de gebruikers infrastructuurproblemen kunnen doorgeven;

Art. 6: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van deze beslissing.

Antwoord gemeenteraad

Dhr. H. Vanderlinden geeft aan dat er dit jaar geen concrete werken gepland zijn. Problematische situaties mogen steeds gemeld worden bij de technische dienst.
Dhr. Vandervaeren suggereert een cyclisch onderhoud. Dhr. Boydens acht de situatie in de Kasteelstraat gevaarlijk.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: